Attached Networks - Delete

Cofanie dołączania połączenia sieciowego.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevCenter/devcenters/{devCenterName}/attachednetworks/{attachedNetworkConnectionName}?api-version=2022-08-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
attachedNetworkConnectionName
path True
  • string

Nazwa dołączonego połączenia Sieciowego.

devCenterName
path True
  • string

Nazwa centrum deweloperów.

resourceGroupName
path True
  • string

Nazwa grupy zasobów w ramach subskrypcji platformy Azure.

subscriptionId
path True
  • string

Unikatowy identyfikator subskrypcji platformy Azure. Jest to ciąg w formacie GUID (np. 00000000-0000-0000-0000-0000-0000000000000).

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API do użycia na potrzeby tej operacji.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK. Zasób został usunięty

202 Accepted

Akceptowane. Operacja zostanie ukończona asynchronicznie.

204 No Content

Zasób nie istnieje.

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

AttachedNetworks_Delete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.DevCenter/devcenters/Contoso/attachednetworks/{attachedNetworkConnectionName}?api-version=2022-08-01-preview

Sample Response

Definicje

CloudError

Odpowiedź na błąd z usługi DevCenter.

CloudErrorBody

Odpowiedź na błąd z usługi DevCenter.

CloudError

Odpowiedź na błąd z usługi DevCenter.

Name Type Description
error

Treść błędu

CloudErrorBody

Odpowiedź na błąd z usługi DevCenter.

Name Type Description
code
  • string

Identyfikator błędu. Kody są niezmienne i mają być używane programowo.

details

Lista dodatkowych szczegółów dotyczących błędu.

message
  • string

Komunikat opisujący błąd, który ma być odpowiedni do wyświetlania w interfejsie użytkownika.

target
  • string

Element docelowy określonego błędu. Na przykład nazwa właściwości w błędzie.