Custom Images - Delete

Usuń obraz niestandardowy. Wykonanie tej operacji może chwilę potrwać.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/customimages/{name}?api-version=2018-09-15

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
labName
path True

string

Nazwa laboratorium.

name
path True

string

Nazwa obrazu niestandardowego.

resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów.

subscriptionId
path True

string

Identyfikator subskrypcji.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API klienta.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

OK

202 Accepted

Zaakceptowano

204 No Content

Brak zawartości

Other Status Codes

CloudError

BadRequest

Zabezpieczenia

azure_auth

Udzielanie niejawne OAuth2

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Nazwa Opis
user_impersonation Uzyskiwanie dostępu do platformy Microsoft Azure

Przykłady

CustomImages_Delete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/customimages/{customImageName}?api-version=2018-09-15

Sample Response

location: https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroup/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevTestLabs/locations/{location}

Definicje

Nazwa Opis
CloudError

Błąd żądania REST.

CloudErrorBody

Treść błędu z żądania REST.

CloudError

Błąd żądania REST.

Nazwa Typ Opis
error

CloudErrorBody

Błąd chmury, który wystąpił

CloudErrorBody

Treść błędu z żądania REST.

Nazwa Typ Opis
code

string

Kod błędu.

details

CloudErrorBody[]

Błędy wewnętrzne.

message

string

Komunikat o błędzie.

target

string

Element docelowy błędu.