Partner Registrations - Delete

Usuń rejestrację partnera.
Usuwa rejestrację partnera z określonymi parametrami.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.EventGrid/partnerRegistrations/{partnerRegistrationName}?api-version=2022-06-15

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
partnerRegistrationName
path True
  • string

Nazwa rejestracji partnera.

resourceGroupName
path True
  • string

Nazwa grupy zasobów w ramach subskrypcji użytkownika.

subscriptionId
path True
  • string

Poświadczenia subskrypcji, które jednoznacznie identyfikują subskrypcję platformy Microsoft Azure. Identyfikator subskrypcji stanowi część identyfikatora URI dla każdego wywołania usługi.

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API do użycia z żądaniem klienta.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Zaakceptowano

204 No Content

NoContent

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: ***

  • 400 Nieprawidłowe żądanie.

  • 404 Nie znaleziono.

  • 500 Wewnętrzny błąd serwera.

Przykłady

PartnerRegistrations_Delete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/5b4b650e-28b9-4790-b3ab-ddbd88d727c4/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.EventGrid/partnerRegistrations/examplePartnerRegistrationName1?api-version=2022-06-15

Sample Response