Udostępnij za pośrednictwem


Secrets

Operacje

Create

Tworzy nowy wpis tajny w określonym profilu.

Delete

Usuwa istniejący wpis tajny w profilu.

Get

Pobiera istniejący wpis tajny w profilu.

List By Profile

Wyświetla listę istniejących wpisów tajnych usługi AzureFrontDoor.