JobNotificationSubscription

Zawiera informacje o stanie zadania i punkcie końcowym, z którego jest wysyłane powiadomienie.

Ten typ został dodany w usłudze Media Services w wersji 2.1.

Uwaga

Powiadomienie w kolejce platformy Azure może mieć pewne opóźnienie.

Właściwości typu złożonego JobNotificationSubscription

Właściwość Typ Opis
TargetJobState

Wymagane.
Edm.Int32 Stan zadania, o których subskrybent chce otrzymywać powiadomienia.

Prawidłowe wartości:

- FinalStatesOnly = 1. Stany końcowe to: Zakończono, Anulowano i Błąd.
- AllStates = 2
Kolejkowane, zaplanowane, przetwarzanie, zakończone, błąd, anulowane, anulowanie.
- Brak = 0
Jeśli zadanie z elementem JobNotificationSubscription.TargetJobState = None zostanie przesłane, DataServiceRequestException wyjątek zostanie zgłoszony z następującym komunikatem "JobNotificationSubscription.TargetJobState nie może być 0".
NotificationEndPointId

Wymagane.
Edm.String Identyfikator punktu końcowego, z którego subskrybent odbiera powiadomienia o stanie zadania.

Zobacz też

Zadanie