Machines - Start Machine

Metoda uruchamiania maszyny.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.OffAzure/VMwareSites/{siteName}/machines/{machineName}/start?api-version=2020-01-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
machineName
path True

string

Nazwa usługi ARM maszyny.

resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

siteName
path True

string

Nazwa witryny.

subscriptionId
path True

string

Identyfikator subskrypcji docelowej.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API do użycia dla tej operacji.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
202 Accepted

Zaakceptowano

Headers

Azure-AsyncOperation: string