Udostępnij za pośrednictwem


Snapshot Policies - Delete

Usuwanie zasad migawek

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/{accountName}/snapshotPolicies/{snapshotPolicyName}?api-version=2023-11-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
accountName
path True

string

Nazwa konta usługi NetApp

Wzorzec wyrażenia regularnego: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]{0,127}$

resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

snapshotPolicyName
path True

string

Nazwa zasad migawek

subscriptionId
path True

string

uuid

Identyfikator subskrypcji docelowej. Wartość musi być identyfikatorem UUID.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API do użycia dla tej operacji.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

OK

202 Accepted

Zaakceptowane — zaakceptowane Twórca lub żądanie aktualizacji; operacja zostanie ukończona asynchronicznie

204 No Content

NoContent — zasób nie istnieje.

Other Status Codes

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Typ: oauth2
Flow: implicit
Adres URL autoryzacji: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Zakresy

Nazwa Opis
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

SnapshotPolicies_Delete

Przykładowe żądanie

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/resourceGroups/resourceGroup/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/accountName/snapshotPolicies/snapshotPolicyName?api-version=2023-11-01

Przykładowa odpowiedź

Location: https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/providers/Microsoft.NetApp/locations/eastus/operationResults/616ee961-4042-4935-b4a0-ed6f4dae0172?api-version=2023-11-01&operationResultResponseType=Location

Definicje

Nazwa Opis
ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

Nazwa Typ Opis
info

object

Dodatkowe informacje.

type

string

Dodatkowy typ informacji.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

Nazwa Typ Opis
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Dodatkowe informacje o błędzie.

code

string

Kod błędu.

details

ErrorDetail[]

Szczegóły błędu.

message

string

Komunikat o błędzie.

target

string

Element docelowy błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

Nazwa Typ Opis
error

ErrorDetail

Obiekt error.