Odczytywanie wszystkich rejestracji przy użyciu tagu

Pobiera wszystkie rejestracje z określonym tagiem.

Żądanie

Metoda Identyfikator URI żądania Wersja PROTOKOŁU HTTP
GET https://{namespace}.servicebus.windows.net/{NotificationHub}/tags/{tag}/registrations?api-version=2015-01 HTTP/1.1

Pamiętaj o następujących kwestiach:

 • To wywołanie obsługuje $top parametr ciągu zapytania, jak określono w OData.
 • To wywołanie obsługuje ContinuationToken parametr ciągu zapytania, aby kontynuować wyliczanie.

Nagłówki żądań

W poniższej tabeli opisano wymagane i opcjonalne nagłówki żądań.

Nagłówek żądania Opis
Autoryzacja Token SAS wygenerowany zgodnie z określoną w artykule Uwierzytelnianie za pomocą sygnatury dostępu współdzielonego za pomocą usługi Service Bus.
x-ms-version 2015-01

Treść żądania

Brak.

Reakcja

Odpowiedź zawiera kod stanu HTTP i zestaw nagłówków odpowiedzi.

Kody odpowiedzi

Kod Opis
200 Rejestracje zostały pomyślnie pobrane.
401 Niepowodzenie autoryzacji. Klucz dostępu był niepoprawny.
404 Nie znaleziono. Skrót kanału nie istnieje.
403 Przekroczono limit przydziału. Żądanie zostało odrzucone, ponieważ współczynnik operacji rejestracji jest zbyt wysoki.

Aby uzyskać informacje o kodach stanu, zobacz Status and Error Codes (Kody stanu i błędów).

Nagłówki odpowiedzi

Nagłówek odpowiedzi Opis
Typ zawartości application/atom+xml;type=entry;charset=utf-8

Treść odpowiedzi

Źródło danych Atom, które opakowuje listę rejestracji w formacie XML określonym w sekcji Tworzenie rejestracji. Na przykład:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 <title type="/{NotificationTopic}/channels/{channel hash}" />
 <id> https://{tenant}.windows.net/{NotificationTopic}/channels/{channel hash}</id>
 <updated>2012-08-17T17:32:00Z</updated>
 <entry xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata" m:etag="W/&quot;1234567890&quot;">
  <id>https://{tenant}.windows.net/{NotificationTopic}/registrations/{registrationId}</id>
  <title type="text"> /{NotificationTopic}/registrations/{registrationId}</title>
  <updated>2012-08-17T17:32:00Z</updated>
  <content type="application/xml">
  <WindowsRegistrationDescription xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect">
      <ETag>{ETag}</ETag>
    <ExpirationTime>2012-07-16T19:20+01:00</ExpirationTime>
    <RegistrationId>{RegistrationId}</RegistrationId>
      <Tags>myTag, myOtherTag</Tags>
      <ChannelUri>{ChannelUri}</ChannelUri>
    </WindowsRegistrationDescription>
  </content>
 </entry>
 <entry>
  …
 </entry>
</feed>