Udostępnij za pośrednictwem


Model - Get Properties

Pobierz właściwości modelu.
Pobierz właściwości pliku modelu wygenerowanego przez usługę Personalizacja.

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
Endpoint
path True

string

Obsługiwany punkt końcowy usług Cognitive Services.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

ModelProperties

Powodzenie

Przykłady

Successful Model_GetProperties request

Przykładowe żądanie

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Przykładowa odpowiedź

{
  "creationTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00",
  "lastModifiedTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00"
}

Definicje

ModelProperties

Właściwości związane z wytrenowanym modelem.

Nazwa Typ Opis
creationTime

string

Czas tworzenia modelu.

lastModifiedTime

string

Czas ostatniej modyfikacji modelu.