Virtual Network Rules - Get

Pobiera regułę sieci wirtualnej.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/{serverName}/virtualNetworkRules/{virtualNetworkRuleName}?api-version=2017-12-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

serverName
path True

string

Nazwa serwera.

subscriptionId
path True

string

Identyfikator subskrypcji docelowej.

virtualNetworkRuleName
path True

string

Nazwa reguły sieci wirtualnej.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API do użycia dla tej operacji.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

VirtualNetworkRule

Pomyślnie pobrano określoną regułę sieci wirtualnej.

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: ***

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer — nie znaleziono żądanego serwera

 • 404 ResourceNotFound — żądany zasób nie został znaleziony.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Nazwa Opis
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Gets a virtual network rule

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff/resourceGroups/TestGroup/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/vnet-test-svr/virtualNetworkRules/vnet-firewall-rule?api-version=2017-12-01

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff/resourceGroups/TestGroup/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/vnet-test-svr/virtualNetworkRules/vnet-firewall-rule",
 "name": "vnet-firewall-rule",
 "type": "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/virtualNetworkRules",
 "properties": {
  "ignoreMissingVnetServiceEndpoint": false,
  "state": "Ready",
  "virtualNetworkSubnetId": "/subscriptions/ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff/resourceGroups/TestGroup/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/testvnet/subnets/testsubnet"
 }
}

Definicje

Nazwa Opis
VirtualNetworkRule

Reguła sieci wirtualnej.

VirtualNetworkRuleState

stan reguły Virtual Network

VirtualNetworkRule

Reguła sieci wirtualnej.

Nazwa Typ Opis
id

string

W pełni kwalifikowany identyfikator zasobu dla zasobu. Ex — /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

name

string

Nazwa zasobu

properties.ignoreMissingVnetServiceEndpoint

boolean

Utwórz regułę zapory, zanim sieć wirtualna ma włączony punkt końcowy usługi sieci wirtualnej.

properties.state

VirtualNetworkRuleState

stan reguły Virtual Network

properties.virtualNetworkSubnetId

string

Identyfikator zasobu usługi ARM podsieci sieci wirtualnej.

type

string

Typ zasobu. Np. "Microsoft.Compute/virtualMachines" lub "Microsoft.Storage/storageAccounts"

VirtualNetworkRuleState

stan reguły Virtual Network

Nazwa Typ Opis
Deleting

string

InProgress

string

Initializing

string

Ready

string

Unknown

string