Namespaces

Operations

Check Name Availability

Sprawdź dostępność określonej przestrzeni nazw.

Create Or Update

Utwórz przestrzeń nazw usługi Azure Relay.

Create Or Update Network Rule Set

Utwórz lub zaktualizuj element NetworkRuleSet dla przestrzeni nazw.

Delete

Usuwa istniejącą przestrzeń nazw. Ta operacja usuwa również wszystkie skojarzone zasoby w przestrzeni nazw.

Get

Zwraca opis określonej przestrzeni nazw.

Get Network Rule Set

Pobiera element NetworkRuleSet dla przestrzeni nazw.

List

Wyświetla listę wszystkich dostępnych przestrzeni nazw w ramach subskrypcji niezależnie od grupy zasobów.

List By Resource Group

Wyświetla listę wszystkich dostępnych przestrzeni nazw w grupie zasobów.

Update

Tworzy lub aktualizuje przestrzeń nazw. Po utworzeniu manifest zasobu tej przestrzeni nazw jest niezmienny. Ta operacja jest idempotentna.