Namespaces

Operations

Check Name Availability

Sprawdź dostępność określonej przestrzeni nazw.

Create Or Update

Utwórz przestrzeń nazw usługi Azure Relay.

Create Or Update Authorization Rule

Tworzy lub aktualizuje regułę autoryzacji dla przestrzeni nazw.

Delete

Usuwa istniejącą przestrzeń nazw. Ta operacja usuwa również wszystkie skojarzone zasoby w przestrzeni nazw.

Delete Authorization Rule

Usuwa regułę autoryzacji przestrzeni nazw.

Get

Zwraca opis określonej przestrzeni nazw.

Get Authorization Rule

Reguła autoryzacji dla przestrzeni nazw według nazwy.

List

Wyświetla listę wszystkich dostępnych przestrzeni nazw w ramach subskrypcji niezależnie od grupy zasobów.

List Authorization Rules

Reguły autoryzacji dla przestrzeni nazw.

List By Resource Group

Wyświetla listę wszystkich dostępnych przestrzeni nazw w grupie zasobów.

List Keys

Podstawowe i pomocnicze parametry połączenia z przestrzenią nazw.

Regenerate Keys

Ponownie generuje podstawowe lub pomocnicze parametry połączenia do przestrzeni nazw.

Update

Tworzy lub aktualizuje przestrzeń nazw. Po utworzeniu manifest zasobu tej przestrzeni nazw jest niezmienny. Ta operacja jest idempotentna.