Zasób

Definicja modelu zasobów dla zasobu usługi Azure Resource Manager.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
id ciąg Nie
name ciąg Nie
type ciąg Nie
location ciąg Nie

id

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

W pełni kwalifikowany identyfikator zasobu. Ex — /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Nazwa zasobu


type

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Typ zasobu. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines lub Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Lokalizacja geograficzna, w której znajduje się zasób