Udostępnij za pośrednictwem


Zasób

Definicja modelu zasobów dla zasobu usługi Azure Resource Manager.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
id ciąg Nie
name ciąg Nie
type ciąg Nie
location ciąg Nie

id

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

W pełni kwalifikowany identyfikator zasobu. Ex — /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Nazwa zasobu


type

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Typ zasobu. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines lub Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Lokalizacja geograficzna, w której znajduje się zasób