Backup Short Term Retention Policies - Update

Aktualizuje zasady przechowywania krótkoterminowego bazy danych.

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/databases/{databaseName}/backupShortTermRetentionPolicies/default?api-version=2020-11-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
databaseName
path True
 • string

Nazwa bazy danych.

policyName
path True

Nazwa zasad. Zawsze powinna być "domyślna".

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów zawierającej zasób. Tę wartość można uzyskać z interfejsu API Resource Manager platformy Azure lub portalu.

serverName
path True
 • string

Nazwa serwera.

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji identyfikujący subskrypcję platformy Azure.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania.

Treść żądania

Name Type Description
properties.retentionDays
 • integer

Okres przechowywania kopii zapasowej w dniach. Jest to liczba dni obsługiwanych przez przywracanie do punktu w czasie.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Pomyślnie zaktualizowano zasady.

202 Accepted

Zaakceptowano

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: ***

 • 400 InvalidParameterValue — nieprawidłowa wartość została nadana parametrowi.

 • 400 InvalidBackupRetentionPeriod — dni {0} przechowywania nie są prawidłową konfiguracją. Prawidłowe przechowywanie kopii zapasowej w dniach musi należeć do {1} i {2}

 • 400 FeatureDisabledOnSelectedEdition — użytkownik próbował użyć funkcji wyłączonej w bieżącej wersji bazy danych.

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer — nie znaleziono żądanego serwera

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup — określony serwer nie istnieje w określonej grupie zasobów i subskrypcji.

 • 404 ResourceNotFound — żądany zasób nie został znaleziony.

 • 404 SourceDatabaseNotFound — źródłowa baza danych nie istnieje.

 • 404 CannotFindObject — nie można odnaleźć obiektu, ponieważ nie istnieje lub nie masz uprawnień

 • 409 ConflictingDatabaseOperation — istnieje już pewna operacja w bazie danych, a bieżąca operacja powinna czekać, aż zostanie wykonana.

 • 409 ConflictingSystemOperationInProgress — operacja konserwacji systemu jest w toku w bazie danych, a dalsze operacje muszą czekać, aż zostanie ukończone.

 • 429 SubscriptionTooManyCreateUpdateRequests — żądania wykraczające poza maksymalne żądania, które mogą być przetwarzane przez dostępne zasoby.

 • 429 SubscriptionTooManyRequests — żądania wykraczające poza maksymalne żądania, które mogą być przetwarzane przez dostępne zasoby.

 • 503 TooManyRequests — żądania wykraczające poza maksymalne żądania, które mogą być przetwarzane przez dostępne zasoby.

 • 504 RequestTimeout — żądanie usługi przekroczyło dozwolony limit czasu.

Przykłady

Update the short term retention policy for the database.

Sample Request

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/resourceGroup/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb/backupShortTermRetentionPolicies/default?api-version=2020-11-01-preview

{
 "properties": {
  "retentionDays": 14
 }
}

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/providers/Microsoft.Sql/resourceGroups/resourceGroup/servers/testsvr/databases/testdb/backupShortTermRetentionPolicies/default",
 "name": "default",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases/backupShortTermRetentionPolicies",
 "properties": {
  "retentionDays": 14
 }
}

Definicje

BackupShortTermRetentionPolicy

Zasady przechowywania krótkoterminowego.

ShortTermRetentionPolicyName

Nazwa zasad. Zawsze powinna być "domyślna".

BackupShortTermRetentionPolicy

Zasady przechowywania krótkoterminowego.

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu.

name
 • string

Nazwa zasobu.

properties.retentionDays
 • integer

Okres przechowywania kopii zapasowej w dniach. Jest to liczba dni obsługiwanych przez przywracanie do punktu w czasie.

type
 • string

Typ zasobu.

ShortTermRetentionPolicyName

Nazwa zasad. Zawsze powinna być "domyślna".

Name Type Description
default
 • string