Sync Groups - Delete

Usuwa grupę synchronizacji.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/databases/{databaseName}/syncGroups/{syncGroupName}?api-version=2021-05-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
databaseName
path True
 • string

Nazwa bazy danych, w której jest hostowana grupa synchronizacji.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów zawierającej zasób. Tę wartość można uzyskać z interfejsu API usługi Azure Resource Manager lub portalu.

serverName
path True
 • string

Nazwa serwera.

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji identyfikujący subskrypcję platformy Azure.

syncGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy synchronizacji.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Pomyślnie usunięto grupę synchronizacji.

202 Accepted

Trwa usuwanie grupy synchronizacji.

204 No Content

Określona grupa synchronizacji nie istnieje.

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: ***

 • 400 InvalidSyncGroupCreateOrUpdateRequest — treść żądania tworzenia lub aktualizowania grupy synchronizacji jest pusta.

 • 400 InvalidSyncMemberCreateOrUpdateRequest — treść żądania utworzenia lub aktualizacji elementu członkowskiego synchronizacji jest pusta.

 • 400 InvalidSyncAgentCreateOrUpdateRequest — treść żądania agenta synchronizacji tworzenia lub aktualizacji jest pusta.

 • 400 InvalidDatabaseResourceId — nieprawidłowy identyfikator zasobu bazy danych.

 • 400 NiezgodnośćSubscriptionWithUrl — podana subskrypcja nie jest zgodna z subskrypcją w adresie URL.

 • 400 InvalidSyncAgentResourceId — nieprawidłowy identyfikator zasobu agenta synchronizacji.

 • 400 MismatchingResourceGroupNameWithUrl — podana nazwa grupy zasobów nie jest zgodna z nazwą w adresie URL.

 • 400 NiezgodnośćServerNameWithUrl — podana nazwa serwera nie jest zgodna z nazwą w adresie URL.

 • 400 InvalidParameterValue — podano nieprawidłową wartość dla parametru.

 • 400 SyncOperation_GenericFailure — nie można wykonać operacji synchronizacji danych.

 • 400 InvalidSyncGroup — grupa synchronizacji jest nieprawidłowa.

 • 400 FeatureDisabledOnSelectedEdition — użytkownik próbował użyć funkcji wyłączonej w bieżącej wersji bazy danych.

 • 400 CannotCreateSyncGroupDueToQuotaExceeded — nie można utworzyć grupy synchronizacji z powodu przekroczenia limitu przydziału.

 • 400 SyncOperation_DuplicateSyncGroupDrop — grupa synchronizacji jest już odrzucana.

 • 400 SyncOperation_WrongSyncDatabase — określona baza danych synchronizacji jest niezgodna z istniejącą.

 • 400 SyncOperation_UpdateSyncGroupWhenDropping — nie można zaktualizować grupy synchronizacji, ponieważ jest ona obecnie porzucana.

 • 400 SyncOperation_DwInSyncGroup — nie można używać wersji magazynu danych w synchronizacji danych.

 • 400 SyncOperation_MasterDbInSyncGroup — nie można użyć logicznego wzorca w synchronizacji danych.

 • 400 SyncOperation_InvalidCredential — poświadczenia bazy danych są nieprawidłowe.

 • 400 InvalidSyncMetadataDatabase — baza danych metadanych synchronizacji jest nieprawidłowa.

 • 400 SyncOperation_InvalidSyncInterval — nie można utworzyć lub zaktualizować grupy synchronizacji, ponieważ interwał synchronizacji jest nieprawidłowy.

 • 404 ResourceNotFound — żądany zasób nie został znaleziony.

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer — nie znaleziono żądanego serwera

 • 404 DatabaseDoesNotExist — użytkownik określił nazwę bazy danych, która nie istnieje w tym wystąpieniu serwera.

 • 404 SyncOperation_HubServerNotFound — serwer logiczny koncentratora nie istnieje.

 • 404 SyncOperation_InvalidHubDatabase — baza danych centrum jest nieprawidłowa.

 • 409 SyncOperation_DuplicateSyncGroupName — nie można utworzyć grupy synchronizacji, ponieważ grupa synchronizacji o tej samej nazwie już istnieje.

Przykłady

Delete a sync group

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/syncgroupcrud-65440/providers/Microsoft.Sql/servers/syncgroupcrud-8475/databases/syncgroupcrud-4328/syncGroups/syncgroupcrud-3187?api-version=2021-05-01-preview

Sample Response