Jobs - Get

Pobiera zadanie.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/jobAgents/{jobAgentName}/jobs/{jobName}?api-version=2021-11-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
jobAgentName
path True

string

Nazwa agenta zadania.

jobName
path True

string

Nazwa zadania do pobrania.

resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów zawierającej zasób. Tę wartość można uzyskać z interfejsu API usługi Azure Resource Manager lub portalu.

serverName
path True

string

Nazwa serwera.

subscriptionId
path True

string

Identyfikator subskrypcji identyfikujący subskrypcję platformy Azure.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API do użycia dla żądania.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

Job

Pomyślnie pobrano zadanie.

Other Status Codes

Odpowiedzi na błędy: ***

 • 404 JobAgentNotFound — określony agent zadania nie istnieje na określonym serwerze logicznym.

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer — nie znaleziono żądanego serwera

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup — określony serwer nie istnieje w określonej grupie zasobów i subskrypcji.

 • 404 ResourceNotFound — żądany zasób nie został znaleziony.

Przykłady

Get a job

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/group1/providers/Microsoft.Sql/servers/server1/jobAgents/agent1/jobs/job1?api-version=2021-11-01

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/group1/providers/Microsoft.Sql/servers/server1/jobAgents/agent1/jobs/job1",
 "name": "job1",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/jobAccounts/jobs",
 "properties": {
  "description": "my favourite job",
  "version": 0,
  "schedule": {
   "startTime": "2015-09-24T18:30:01Z",
   "endTime": "2015-09-24T23:59:59Z",
   "type": "Once",
   "enabled": true
  }
 }
}

Definicje

Nazwa Opis
Job

Zadanie.

JobSchedule

Planowanie właściwości zadania.

JobScheduleType

Typ interwału harmonogramu

Job

Zadanie.

Nazwa Typ Opis
id

string

Identyfikator zasobu.

name

string

Nazwa zasobu.

properties.description

string

Opis zadania zdefiniowany przez użytkownika.

properties.schedule

JobSchedule

Zaplanuj właściwości zadania.

properties.version

integer

Numer wersji zadania.

type

string

Typ zasobu.

JobSchedule

Planowanie właściwości zadania.

Nazwa Typ Wartość domyślna Opis
enabled

boolean

Określa, czy harmonogram jest włączony.

endTime

string

9999-12-31T11:59:59+00:00

Godzina zakończenia harmonogramu.

interval

string

Wartość interwału cyklicznego harmonogramu, jeśli typ harmonogramu jest cykliczny. Format czasu trwania ISO8601.

startTime

string

0001-01-01T00:00:00+00:00

Zaplanuj godzinę rozpoczęcia.

type

JobScheduleType

Once

Typ interwału harmonogramu

JobScheduleType

Typ interwału harmonogramu

Nazwa Typ Opis
Once

string

Recurring

string