Ustawianie nagłówków wersji usługi danych OData

Następujące operacje usługi Table Service są zgodne z protokołem OData:

Podczas wywoływania jednej z tych operacji należy określić wersję usługi danych OData przy użyciu jednego z następujących nagłówków żądania:

  • MaxDataServiceVersion, aby określić maksymalną wersję usługi danych

  • DataServiceVersion, aby określić dokładną wersję usługi danych

Jeśli oba nagłówki są obecne, pierwszeństwo ma wartość MaxDataServiceVersion.

Należy pamiętać, że nagłówki określające wersję protokołu OData są podobne do x-ms-version nagłówka, co wskazuje wersję usługi Table service do użycia podczas wysyłania żądania do usługi. Musisz określić oba nagłówki dla operacji wymienionych powyżej.

Nie wszystkie wersje usługi Table Service są zgodne ze wszystkimi wersjami usługi danych OData, dlatego należy upewnić się, że obie x-ms-version wersje i DataServiceVersion/MaxDataServiceVersion są ustawione na zgodne wersje, jak podsumowano w poniższej tabeli:

DataServiceVersion/MaxDataServiceVersion, wartość nagłówka Zgodne wersje usługi tabel (wartości nagłówków x-ms-version)
1.0; NetFx Dowolna wersja
2.0; NetFx 2011-08-18 lub nowszy
3.0; NetFx 2013-08-15 lub nowszy

Pamiętaj, że jeśli uzyskujesz dostęp do usługi Table service przy użyciu biblioteki klienta usługi Azure Storage, te nagłówki są automatycznie ustawiane.

Zobacz też

Pojęcia dotyczące usługi Table service