App Group - Remove User

Usuwa użytkownika z grupy aplikacji w ramach grupy dzierżawy, dzierżawy, puli hostów i grupy aplikacji skojarzonej z określonym kontekstem usług pulpitu zdalnego.

DELETE https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/AppGroups/{appGroupName}/AssignedUsers

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
appGroupName
path True
  • string

Żądana nazwa grupy aplikacji.

hostPoolName
path True
  • string

Żądana pula hostów.

tenantGroupName
path True
  • string

Żądana nazwa grupy dzierżawy.

tenantName
path True
  • string

Żądana nazwa dzierżawy.

Odpowiedzi

Name Type Description
404 Not Found

TenantNotFound,HostPoolNotFound,AppGroupNotFound