Udostępnij za pośrednictwem


App Group - Remove User

Usuwa użytkownika z grupy aplikacji w ramach grupy dzierżawy, dzierżawy, puli hostów i grupy aplikacji skojarzonej z określonym kontekstem usług pulpitu zdalnego.

DELETE https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/AppGroups/{appGroupName}/AssignedUsers

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
appGroupName
path True

string

Żądana nazwa grupy aplikacji.

hostPoolName
path True

string

Żądana pula hostów.

tenantGroupName
path True

string

Żądana nazwa grupy dzierżawy.

tenantName
path True

string

Żądana nazwa dzierżawy.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
404 Not Found

TenantNotFound,HostPoolNotFound,AppGroupNotFound