Web Pub Sub - Connection Exists

Sprawdź, czy istnieje połączenie z danym identyfikatorem connectionId.

HEAD {Endpoint}/api/hubs/{hub}/connections/{connectionId}?api-version=2021-10-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
connectionId
path True
  • string

Identyfikator połączenia.

Endpoint
path True
  • string

Punkt końcowy HTTP lub HTTPS dla wystąpienia usługi Web PubSub.

hub
path True
  • string

Nazwa centrum docelowego, która powinna zaczynać się od znaków alfabetycznych i zawierać tylko znaki alfanumeryczne lub podkreślenie.

Regex pattern: ^[A-Za-z][A-Za-z0-9_`,.[\]]{0,127}$

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsów API REST.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Powodzenie

404 Not Found

Nie znaleziono

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd

Headers

  • x-ms-error-code: string

Przykłady

WebPubSub_ConnectionExists

Sample Request

HEAD {Endpoint}/api/hubs/hub1/connections/connection1?api-version=2021-10-01

Sample Response