Tworzenie kopii zapasowej stanu systemu i kompletnego stanu systemu

Ważne

Ta wersja programu Data Protection Manager (DPM) osiągnęła koniec wsparcia. Zalecamy uaktualnienie do programu DPM 2022.

Program System Center Data Protection Manager (DPM) może utworzyć kopię zapasową stanu systemu i zapewnić ochronę odzyskiwania bez systemu operacyjnego (BMR).

 • Kopia zapasowa stanu systemu: wykonuje kopię zapasową plików systemu operacyjnego, umożliwiając odzyskiwanie po uruchomieniu maszyny, ale utraciliśmy pliki systemowe i rejestr. Kopia zapasowa stanu systemu zawiera:

  • Element członkowski domeny: pliki rozruchowe, baza danych rejestracji klasy COM+, rejestr

  • Kontroler domeny: usługa Active Directory (NTDS), pliki rozruchowe, baza danych rejestracji klasy COM+, rejestr, wolumin systemowy (SYSVOL)

  • Maszyna z uruchomionymi usługami klastrowania: dodatkowa kopia zapasowa metadanych serwera klastra

  • Maszyna z uruchomionymi usługami certyfikatów: dodatkowa kopia zapasowa danych certyfikatu

 • Kopia zapasowa kompletnego stanu systemu: tworzona jest kopia zapasowa plików systemu operacyjnego i wszystkich danych z wyjątkiem danych użytkownika na woluminach krytycznych. Zgodnie z definicją kopia zapasowa BMR obejmuje kopię zapasową stanu systemu. Zapewnia ochronę, gdy maszyna nie zostanie uruchomiona i trzeba odzyskać wszystko.

Ta tabela podsumowuje elementy, których kopię zapasową można wykonać i które można odzyskać. Szczegółowe informacje o wersjach aplikacji, które mogą być chronione przy użyciu kopii zapasowej stanu systemu i BMR, znajdziesz w temacie Co program DPM może umieścić w kopii zapasowej?

Backup Problem Odzyskiwanie z kopii zapasowej programu DPM Odzyskiwane z kopii zapasowej stanu systemu BMR
Dane pliku

Regularne tworzenie kopii zapasowej danych

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracone dane pliku Y N N
Dane pliku

Kopia zapasowa programu DPM danych pliku

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracony/uszkodzony system operacyjny N Y Y
Dane pliku

Kopia zapasowa programu DPM danych pliku

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracony serwer (nieuszkodzone woluminy danych) N N Y
Dane pliku

Kopia zapasowa programu DPM danych pliku

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracony serwer (utracone woluminy danych) Y Nie Tak (Odzyskiwanie BMR, po którym następuje zwykłe odzyskiwanie kopii zapasowej danych plików)
Dane programu SharePoint:

Kopia zapasowa programu DPM danych farmy

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracona witryna, listy, elementy listy. dokumenty Y N N
Dane programu SharePoint:

Kopia zapasowa programu DPM danych farmy

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Uszkodzony lub utracony system operacyjny N Y Y
Dane programu SharePoint:

Kopia zapasowa programu DPM danych farmy

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Odzyskiwanie po awarii N N N
Hyper-V

Kopia zapasowa programu DPM hosta lub gościa funkcji Hyper-V

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu hosta
Utracona maszyna wirtualna Y N N
Hyper-V

Kopia zapasowa programu DPM hosta lub gościa funkcji Hyper-V

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu hosta
Uszkodzony lub utracony system operacyjny N Y Y
Hyper-V

Kopia zapasowa programu DPM hosta lub gościa funkcji Hyper-V

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu hosta
Utracony host funkcji Hyper-V (nieuszkodzone maszyny wirtualne) N N Y
Hyper-V

Kopia zapasowa programu DPM hosta lub gościa funkcji Hyper-V

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu hosta
Utracony host funkcji Hyper-V (utracone maszyny wirtualne) N N Y

Odzyskiwanie BMR, po którym następuje zwykłe odzyskiwanie programu DPM
Program SQL Server/Exchange

Kopia zapasowa aplikacji programu DPM

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracone dane aplikacji Y N N
Program SQL Server/Exchange

Kopia zapasowa aplikacji programu DPM

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Uszkodzony lub utracony system operacyjny N Y Y
Program SQL Server/Exchange

Kopia zapasowa aplikacji programu DPM

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracony serwer (nieuszkodzone dzienniki transakcji i baz danych) N N Y
Program SQL Server/Exchange

Kopia zapasowa aplikacji programu DPM

Kopia zapasowa stanu systemu/kompletnego stanu systemu
Utracony serwer (utracone dzienniki transakcji i baz danych) N N Y

Odzyskiwanie BMR, po którym następuje zwykłe odzyskiwanie programu DPM

Jak działa tworzenie kopii zapasowej stanu systemu

 1. Po uruchomieniu kopii zapasowej stanu systemu program DPM komunikuje się z usługą WSB żąda kopii zapasowej stanu systemu serwera. Domyślnie program DPM i usługa WSB będą używały dysku z największą ilością wolnego miejsca, a informacje dotyczące tego dysku są zapisywane w pliku PSDataSourceConfig.XML. Na tym dysku usługa WSB będzie również wykonywała kopie zapasowe.

 2. Można wybrać dysk, który będzie używany przez program DPM do tworzenia kopii zapasowej stanu systemu. Aby to zrobić na serwerze chronionym, przejdź do folderu:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Datasources. Otwórz plik PSDataSourceConfig.XML do edycji. <Zmień wartość FilesToProtect> litery dysku. Zapisz i zamknij plik. Jeśli grupa ochrony chroni stan systemu komputera, uruchom sprawdzanie spójności. Jeśli sprawdzanie spójności generuje alert, kliknij link Modyfikuj grupę ochrony w alercie, a następnie przejdź przez kreatora. Po zakończeniu uruchom kolejne sprawdzanie spójności.

 3. Należy zwrócić uwagę, że jeśli serwer ochrony znajduje się w klastrze, może się zdarzyć, że dysk klastra zostanie wybrany jako dysk z największą ilością wolnego miejsca. Jest to ważne, ponieważ w przypadku przekazania własności dysku do innego węzła i uruchomienia tworzenia kopii zapasowej stanu systemu ten dysk nie będzie dostępny i wykonywanie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku należy zmodyfikować plik PSDataSourceConfig.XML tak, aby wskazywał dysk lokalny.

 4. Kopia zapasowa systemu Windows Server (WSB) tworzy folder o nazwie WindowsImageBackup w katalogu głównym. Podczas tworzenia kopii zapasowej wszystkie dane są umieszczane w tym folderze. Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej plik zostanie przesłany na serwer DPM. Należy pamiętać, że:

  • Ten folder i jego zawartość nie są czyszczone po wykonaniu kopii zapasowej lub zakończeniu transferu. Najlepiej jest przyjąć, że to miejsce pozostaje zarezerwowane dla następnej kopii zapasowej.

  • Ten folder jest tworzony przy każdym tworzeniu kopii zapasowej. Sygnatura czasowa wskazuje godzinę wykonania ostatniej kopii zapasowej stanu systemu.

Wykonywanie kopii zapasowej BMR

 1. W przypadku kopii zapasowych BMR (w tym kopii zapasowej stanu systemu) zadanie utworzenia kopii zapasowej jest wykonywane bezpośrednio w udziale serwera DPM, a nie w folderze na serwerze chronionym.

 2. Serwer DPM wywołuje usługę WSB i udostępnia wolumin repliki dla kopii zapasowej BMR. W takim przypadku program nie nakazuje usłudze WSB skorzystania z dysku z największą ilością wolnego miejsca, ale zaleca użycie udziału utworzonego dla zadania.

 3. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej plik jest przekazywany do serwera programu DPM. Dzienniki są przechowywane w folderze C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup.

Wymagania wstępne i ograniczenia

 • Odzyskiwanie BMR nie jest obsługiwane na komputerach z systemem Windows Server 2003 ani na komputerach z klienckimi systemami operacyjnymi.

 • Nie można używać jednocześnie ochrony BMR i stanu systemu dla komputera znajdującego się w różnych grupach ochrony.

 • Serwer programu DPM nie może chronić siebie samego przy pomocy metody BMR.

 • Krótkoterminowa ochrona na taśmie (D2T) nie jest obsługiwana w scenariuszach BMR. Długoterminowa ochrona na taśmie (D2D2T) jest obsługiwana.

 • Funkcja Kopia zapasowa systemu Windows Server musi być zainstalowana na komputerze chronionym w scenariuszu BMR.

 • W przypadku ochrony BMR (w przeciwieństwie do ochrony stanu systemu) program DPM nie ma żadnych wymagań dotyczących miejsca na komputerze chronionym. Usługa Kopia zapasowa systemu Windows Server (WSB) przesyła kopie zapasowe bezpośrednio na serwer DPM. Należy zauważyć, że to zadanie nie jest wyświetlane w widoku zadań programu DPM.

 • Jeśli używasz nowoczesnego magazynu kopii zapasowych i chcesz zwiększyć domyślny rozmiar > repliki BMR 30 GB, użyj klucza rejestru: HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration ReplicaSizeInGBForSystemProtectionWithBMR (DWORD).

 • Jeśli używasz nowoczesnego magazynu kopii zapasowych, kopie zapasowe SystemState i BMR zużywają więcej miejsca (niż starszy magazyn) z powodu klonowania systemu plików ReFS. Każda kopia zapasowa SystemState lub BMR jest pełnym punktem odzyskiwania. Aby wyeliminować to zużycie magazynu, warto wykonać następujące elementy:

  • planowanie mniejszej liczby punktów odzyskiwania systemu lub BMR,
  • użyć mniejszego okresu przechowywania dla punktów odzyskiwania,
  • zwiększ dostępny magazyn dla kopii zapasowych stanu systemu lub BMR.

Uwaga

Następujące ograniczenia nie dotyczą nowoczesnego magazynu kopii zapasowych (MBS). Następujące ograniczenia mają zastosowanie tylko w przypadku korzystania ze starszego magazynu po uaktualnieniu programu DPM 2012 R2 do programu DPM 2016.

 • Program DPM rezerwuje 30 GB miejsca na woluminie repliki na potrzeby kopii zapasowej BMR. Tę wartość można zmienić na stronie Alokacja dysku w Kreatorze modyfikacji grup ochrony lub za pomocą polecenia cmdlet Get-DatasourceDiskAllocation i Set-DatasourceDiskAllocation w programie PowerShell. Na woluminie punktu odzyskiwania ochrona BMR wymaga około 6 GB do przechowywania danych przez pięć dni. Należy zauważyć, że nie można zmniejszyć rozmiaru woluminu repliki do wartości mniejszej niż 15 GB. Program DPM nie oblicza rozmiaru źródła danych BMR, ale przyjmuje wartość 30 GB dla wszystkich serwerów. Administratorzy powinni zmienić tę wartość w zależności od rozmiaru kopii zapasowych BMR oczekiwanego w swoich środowiskach. Rozmiar kopii zapasowej BMR może być w przybliżeniu obliczony jako suma miejsca używanego przez wszystkie woluminy krytyczne: woluminy krytyczne = wolumin rozruchowy + wolumin systemowy + wolumin obsługujący dane o stanie systemu, takie jak dane usługi AD. Proces tworzenia kopii zapasowej stanu systemu

 • W przypadku przejścia z ochrony stanu systemu do ochrony BMR ochrona BMR będzie wymagać mniej miejsca na woluminie punktu odzyskiwania. Jednak dodatkowe miejsce na woluminie nie jest odzyskiwane. Rozmiar woluminu można zmniejszyć ręcznie na stronie Modyfikowanie alokacji dyskuKreatora modyfikowania grupy ochrony lub za pomocą Get-DatasourceDiskAllocation i Set-DatasourceDiskAllocation poleceń cmdlet.

  W przypadku przełączenia z ochrony stanu systemu na ochronę BMR ochrona BMR będzie wymagać więcej miejsca w woluminie repliki. Wolumin zostanie rozszerzony automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne alokacje miejsca, możesz użyć polecenia Modify-DiskAllocation.

 • Po przełączeniu z ochrony BMR na ochronę stanu systemu potrzeba będzie więcej miejsca w woluminie punktu odzyskiwania. Program DPM może podjąć próbę automatycznego zwiększenia woluminu. Jeśli w puli magazynów jest za mało miejsca, zostanie wygenerowany błąd.

  Po przełączeniu z ochrony BMR na ochronę stanu systemu potrzebne będzie miejsce na komputerze chronionym, ponieważ ochrona stanu systemu najpierw zapisuje replikę na komputerze lokalnym, a następnie przekazuje ją do serwera programu DPM

Przed rozpoczęciem

 1. Wdrażanie programu DPM: Sprawdź poprawność wdrożenia programu DPM. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zobacz:

 2. Konfigurowanie magazynu — dane kopii zapasowej można przechowywać na dysku, na taśmie i w chmurze przy użyciu platformy Azure. Więcej informacji znajduje się w temacie Prepare data storage (Przygotowanie magazynu danych).

 3. Konfigurowanie agenta ochrony programu DPM — agenta ochrony programu DPM należy zainstalować na komputerze, dla którego ma być utworzona kopia zapasowa. Przeczytaj artykuł Deploy the DPM protection agent (Wdrażanie agenta ochrony programu DPM)

Tworzenie kopii zapasowej stanu systemu i kompletnego stanu systemu

Konfigurowanie grupy ochrony zgodnie z opisem w temacie Deploy protection groups (Wdrażanie grup ochrony). Należy zauważyć, że nie można chronić funkcji BMR i stanu systemu na tym samym komputerze w różnych grupach oraz że po wybraniu funkcji BMR stan systemu jest automatycznie włączany.

 1. Kliknij pozycjęAkcje>ochronyUtwórz grupę ochrony>, aby otworzyć kreatora Tworzenie nowej grupy ochrony w konsoli programu DPM.

 2. W obszarze Wybór grupy ochrony kliknij opcję Serwery.

 3. W polu Wybierz członków grupy rozwiń maszynę i wybierz pozycję BMR lub stan systemu

  Należy pamiętać, że nie można chronić funkcji BMR i stanu systemu na tym samym komputerze w różnych grupach oraz że po wybraniu funkcji BMR stan systemu jest automatycznie włączany. Dowiedz się więcej w temacie Wdrażanie grup ochrony.

 4. W obszarze Wybierz metodę ochrony danych określ sposób obsługi krótkoterminowej i długoterminowej kopii zapasowej. Krótkoterminowa kopia zapasowa jest zawsze przeznaczona na dysk z opcją tworzenia kopii zapasowej z dysku do chmury platformy Azure przy użyciu usługi Azure Backup (w krótkim lub długoterminowym okresie). Zamiast długoterminowej kopii zapasowej w chmurze możesz również skonfigurować długoterminową kopię zapasową na autonomicznym urządzeniu taśmowym lub w bibliotece taśm połączonej z serwerem programu DPM.

 5. W polu Wybierz cele krótkoterminowe określ sposób tworzenia kopii zapasowej w krótkoterminowym magazynie na dysku. W obszarze Zakres przechowywania określ, jak długo chcesz przechowywać dane na dysku. W obszarze Częstotliwość synchronizacji określ, jak często chcesz zapisywać przyrostowe kopie zapasowe na dysku. Jeśli nie chcesz ustawiać interwału tworzenia kopii zapasowej, możesz sprawdzić, tuż przed punktem odzyskiwania, aby program DPM uruchamiał ekspresową pełną kopię zapasową tuż przed zaplanowaniem każdego punktu odzyskiwania.

 6. Jeśli chcesz utworzyć długoterminową kopię zapasową danych na taśmie, na stronie Określ cele długoterminowe wskaż, jak długo chcesz przechowywać dane na taśmie (od 1 roku do 99 lat). W obszarze Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych określ, jak często mają być wykonywane kopie zapasowe na taśmie. Częstotliwość zależy od wybranego zakresu przechowywania:

  • Gdy zakres przechowywania wynosi 1–99 lat, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, co kwartał, co pół roku lub co rok.

  • Gdy zakres przechowywania wynosi 1–11 miesięcy, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.

  • Gdy zakres przechowywania wynosi 1–4 tygodnie, można wybrać tworzenie kopii zapasowej codziennie lub co tydzień.

  W przypadku korzystania z autonomicznej stacji taśm dla pojedynczej grupy ochrony program DPM używa tej samej taśmy do codziennego wykonywania kopii zapasowych do momentu, gdy zabraknie na niej miejsca. Na taśmie można również zapisywać dane z różnych grup ochrony.

  Na stronie Określanie szczegółów taśmy i biblioteki określ taśmę lub bibliotekę, która ma być używana, oraz czy dane na taśmie mają być kompresowane i szyfrowane.

 7. Na stronie Przejrzyj przydział dysku przejrzyj miejsce na dysku w puli magazynów przydzielone danej grupie ochrony.

  Całkowity rozmiar danych to rozmiar danych, dla których ma zostać utworzona kopia zapasowa, a w obszarze Miejsce na dysku do udostępnienia w programie DPM jest widoczna ilość miejsca zalecana przez program DPM dla grupy ochrony. Program DPM wybierze idealną wielkość kopii zapasowej na podstawie ustawień. Opcje wielkości kopii zapasowej można jednak edytować w obszarze Szczegóły przydziału dysku. W przypadku obciążeń wybierz z menu rozwijanego preferowany magazyn. Edycja zmienia wartości pozycji Całkowita ilość miejsca dla magazynu i Wolne miejsce w magazynie w okienku Dostępny magazyn dyskowy. Miejsce poniżej aprowizacji to ilość miejsca, które program DPM sugeruje dodać do woluminu, aby bezproblemowo wykonywać kopie zapasowe w przyszłości.

 8. W polu Wybierz metodę tworzenia repliki określ, jak chcesz obsługiwać początkową pełną replikację danych. W przypadku wybrania replikowania za pośrednictwem sieci zaleca się wybranie czasu w godzinach małego obciążenia sieci. W przypadku dużych ilości danych lub nieoptymalnych warunków sieciowych należy wziąć pod uwagę replikację danych w trybie offline za pomocą nośników wymiennych.

 9. W polu Wybierz opcje sprawdzania spójności wybierz sposób automatyzacji sprawdzania spójności. Można włączyć uruchamianie sprawdzania tylko wtedy, gdy dane są niespójne, lub zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie chcesz konfigurować automatycznego sprawdzania spójności, możesz uruchomić ręczne sprawdzanie w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy grupę ochrony w obszarze Ochrona konsoli programu DPM i wybierając pozycję Wykonaj sprawdzanie spójności.

 10. Jeśli wybrano opcję tworzenia kopii zapasowych w chmurze przy użyciu usługi Azure Backup, sprawdź, czy na stronie Określanie danych chronionych w trybie online zaznaczono obciążenia, dla których ma być tworzona kopia zapasowa na platformie Azure.

 11. W obszarze Określanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych online określ, jak często mają być wykonywane przyrostowe kopie zapasowe na platformie Azure. Wykonywanie kopii zapasowych można zaplanować na każdy dzień/tydzień/miesiąc/rok, natomiast godziny/daty pozwalają ustalić konkretny czas uruchomienia wykonywania kopii zapasowych. Kopie zapasowe mogą być tworzone maksymalnie dwa razy dziennie. Za każdym razem, gdy kopia zapasowa uruchamia punkt odzyskiwania danych, jest tworzony na platformie Azure z kopii danych kopii zapasowej przechowywanych na dysku programu DPM.

 12. W polu Określ zasady przechowywania danych online możesz określić sposób przechowywania na platformie Azure punktów odzyskiwania tworzonych na podstawie kopii zapasowych wykonywanych co dzień/tydzień/miesiąc/rok.

 13. W polu Wybierz replikację online określ, jak będzie wykonywana początkowa pełna replikacja danych. Możesz wykonywać replikację za pośrednictwem sieci lub tworzyć kopie zapasowe offline (rozmieszczanie offline). W przypadku kopii zapasowych offline używana jest funkcja Azure Import. Przeczytaj więcej.

 14. Na stronie Podsumowanie przejrzyj ustawienia. Po kliknięciu pozycji Utwórz grupę następuje początkowa replikacja danych. Po ukończeniu replikacji grupa ochrony będzie mieć stan OK na stronie Stan. Następnie odbywa się tworzenie kopii zapasowych zgodnie z ustawieniami grupy ochrony.

Odzyskiwanie stanu systemu lub odzyskiwanie systemu od zera (BMR)

Możliwe jest odzyskanie systemu od zera (BMR) lub odzyskanie stanu systemu w lokalizacji sieciowej. Jeśli utworzono kopię zapasową BMR, użyj środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE) do uruchomienia systemu i połączenia się z siecią. Użyj narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server, aby odzyskać informacje z lokalizacji sieciowej. Jeśli wykonano kopię zapasową stanu systemu, wystarczy użyć narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows Server w celu odzyskania informacji z lokalizacji sieciowej.

Przywracanie systemu od zera (BMR)

Uruchamianie odzyskiwania na serwerze DPM:

 1. W okienku Odzyskiwanie znajdź maszynę, którą chcesz odzyskać odzyskiwanie > bez systemu operacyjnego.

 2. Dostępne punkty odzyskiwania są pogrubione w kalendarzu. Wybierz datę i godzinę dla punktu odzyskiwania, którego chcesz użyć.

 3. W obszarze Wybierz typ odzyskiwania wybierz pozycję Kopiuj do folderu sieciowego.

 4. Na stronie Określ miejsce docelowe wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować dane. Należy pamiętać, że w wybranym miejscu musi być wystarczająco dużo miejsca. Zalecane jest utworzenie nowego folderu.

 5. W obszarze Określ opcje odzyskiwania wybierz ustawienia zabezpieczeń do zastosowania i wybierz, czy chcesz używać migawek sprzętowych opartych na sieci SAN w celu szybszego odzyskiwania (tylko jeśli masz sieć SAN z włączoną tą funkcją oraz możliwość tworzenia i dzielenia klonu w celu umożliwienia jego zapisu. Ponadto maszyna chroniona i serwer PROGRAMU DPM muszą być połączone z tą samą siecią.

 6. Ustaw opcje powiadamiania i kliknij pozycję Odzyskiwanie na stronie Podsumowanie.

Konfigurowanie lokalizacji udziału:

 1. W lokalizacji przywracania przejdź do folderu zawierającego kopię zapasową.

 2. Udostępnij folder znajdujący się powyżej folderu WindowsImageBackup, tak aby katalogiem głównym folderu udostępnionego był folder WindowsImageBackup. W przeciwnym razie przywracanie nie odnajdzie kopii zapasowej. Aby nawiązać połączenie przy użyciu środowiska WinRE, potrzebny jest udział, do którego można uzyskać dostęp ze środowiska WinRE z poprawnym adresem IP i poświadczeniami.

Przywracanie systemu:

 1. Uruchom maszynę, dla której chcesz przywrócić obraz przy użyciu dysku DVD z systemem Windows, aby był zgodny z systemem, który przywracasz.

 2. Na pierwszym ekranie sprawdź ustawienia języka/ustawienia regionalne. Na ekranie Instalacja wybierz opcję Napraw komputer.

 3. Na stronie Opcje odzyskiwania systemu wybierz pozycję Przywróć komputer przy użyciu utworzonego wcześniej obrazu systemowego

 4. Na stronie Wybieranie kopii zapasowej obrazu systemu wybierz pozycję Wybierz obraz> systemowyZaawansowane>wyszukiwanie obrazu systemu w sieci. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, wybierz opcję Tak. Przejdź do ścieżki udziału, wprowadź poświadczenia i wybierz punkt odzyskiwania. Spowoduje to uruchomienia skanowania w poszukiwaniu określonych kopii zapasowych, które są dostępne dla tego punktu odzyskiwania. Wybierz punkt odzyskiwania.

 5. W polu Wybierz sposób przywracania kopii zapasowej wybierz opcję Formatuj dyski i ponownie podziel na partycje. W następnym oknie sprawdź ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ w celu rozpoczęcia przywracania. W razie potrzeby wykonaj ponowne uruchomienie.

Przywracanie stanu systemu

Uruchamianie odzyskiwania na serwerze DPM:

 1. W okienku Odzyskiwanie znajdź maszynę, którą chcesz odzyskać odzyskiwanie > bez systemu operacyjnego.

 2. Dostępne punkty odzyskiwania są pogrubione w kalendarzu. Wybierz datę i godzinę dla punktu odzyskiwania, którego chcesz użyć.

 3. W obszarze Wybierz typ odzyskiwania wybierz pozycję Kopiuj do folderu sieciowego.

 4. Na stronie Określ miejsce docelowe wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować dane. Należy pamiętać, że w wybranym miejscu musi być wystarczająco dużo miejsca. Zalecane jest utworzenie nowego folderu.

 5. W obszarze Określ opcje odzyskiwania wybierz ustawienia zabezpieczeń do zastosowania i wybierz, czy chcesz używać migawek sprzętowych opartych na sieci SAN w celu szybszego odzyskiwania (tylko jeśli masz sieć SAN z włączoną tą funkcją oraz możliwość tworzenia i dzielenia klonu w celu umożliwienia jego zapisu. Ponadto maszyna chroniona i serwer PROGRAMU DPM muszą być połączone z tą samą siecią.

 6. Ustaw opcje powiadamiania i kliknij pozycję Odzyskiwanie na stronie Podsumowanie.

Uruchamianie programu Kopia zapasowa systemu Windows Server

 1. Kliknij przycisk Akcje>Odzyskaj>ten serwer>dalej.

 2. Kliknij pozycję Inny serwer>Określ typ lokalizacji strony >Zdalny folder udostępniony. Podaj ścieżkę do folderu, który zawiera punkt odzyskiwania.

 3. Na stronie Wybierz typ odzyskiwania kliknij pozycję Stan systemu. W obszarze Wybierz lokalizację odzyskiwania stanu systemu kliknij pozycję Oryginalna lokalizacja

 4. Na stronie Potwierdzenie kliknij pozycję Odzyskaj. Po przywróceniu będzie konieczne ponowne uruchomienie serwera.

 5. Możesz również uruchomić przywracanie stanu systemu z poziomu wiersza polecenia. Aby to zrobić, uruchom program Kopia zapasowa systemu Windows Server na komputerze, który chcesz odzyskać. W wierszu polecenia wpisz: wbadmin pobierz wersje -backuptarget <servername\sharename> , aby uzyskać identyfikator wersji.

  Użyj identyfikatora wersji, aby uruchomić przywracanie stanu systemu. W wierszu polecenia wpisz: wbadmin start systemstaterecovery -version:versionidentified> -backuptarget:<<servername\sharename> Potwierdź, że chcesz uruchomić odzyskiwanie. Możesz śledzić proces w oknie wiersza polecenia. Tworzony jest dziennik przywracania. Po przywróceniu będzie konieczne ponowne uruchomienie serwera.