Opis podstawowych składników architektury platformy Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Azure Resource Manager

W tym module zapoznasz się z różnymi pojęciami, zasobami i terminologią, które są niezbędne do pracy z architekturą platformy Azure. Na przykład dowiesz się więcej na temat subskrypcji platformy Azure i grup zarządzania, grup zasobów oraz usługi Azure Resource Manager, a także regionów platformy Azure i stref dostępności.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz w stanie opisać korzyści i użycie następujących elementów:

  • Subskrypcje platformy Azure i grupy zarządzania
  • Zasoby platformy Azure, grupy zasobów i usługa Azure Resource Manager
  • Regiony platformy Azure, pary regionów oraz strefy dostępności

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.