Wybieranie najlepszej wtyczki sieci dla usługi AKS

Średni
Inżynier sieci
Kubernetes Service

Zapoznaj się z kluczowymi różnicami i zagadnieniami dotyczącymi wybierania między usługą Azure CNI i kubenet, dwie opcje wtyczki sieci dla klastra Azure Kubernetes Service.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • "Informacje o tym, czym jest wtyczka sieci kubernetes"
  • "Omówienie zalet, wad i ograniczeń platformy kubenet"
  • "Know how to deploy an AKS cluster with kubenet" (Dowiedz się, jak wdrożyć klaster usługi AKS za pomocą rozwiązania kubenet)
  • "Omówienie zalet, wad i ograniczeń usługi Azure CNI"
  • "Know how to deploy an AKS cluster with Azure CNI" (Dowiedz się, jak wdrożyć klaster usługi AKS za pomocą usługi Azure CNI)

Wymagania wstępne

  • "Podstawowa wiedza na temat Azure Kubernetes Service pojęć, takich jak interfejs API kubernetes, klastry i zasobniki"
  • "Znajomość podstawowych pojęć związanych z siecią, takich jak CIDR, alokacja adresów IP i translator adresów sieciowych"
  • "Podstawowa wiedza na temat sieci wirtualnych platformy Azure"