Kolejki komunikatów i przetwarzanie strumieniowe

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure

Zwiększenie ilości dostępnych danych spowodowało wzrost liczby ciągłych strumieni danych przesyłanych w czasie rzeczywistym, które wymagają przetworzenia. Poznaj różne systemy i techniki służące do wykorzystywania i przetwarzania strumieni danych w czasie rzeczywistym.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Definiowanie kolejki komunikatów i przedstawienie podstawowej architektury
 • Przedstawienie charakterystyki oraz zalet i wad kolejki komunikatów
 • Objaśnienie podstawowej architektury platformy Apache Kafka
 • Omówienie ról tematów i partycji, a także sposobu uzyskiwania skalowalności i odporności na uszkodzenia
 • Omówienie ogólnych wymagań systemów przetwarzania strumieniowego
 • Przedstawienie ewolucji przetwarzania strumieniowego
 • Objaśnienie podstawowych składników środowiska Apache Samza
 • Omówienie sposobu, w jaki platforma Apache Samza uzyskuje stanowe przetwarzanie strumieniowe
 • Omówienie różnic między architekturami lambda i kappa
 • Omówienie przyczyn wdrażania kolejek komunikatów i przetwarzania strumieniowego w przypadku użycia w serwisie LinkedIn

We współpracy z dr. Majdem Sakrem i uniwersytetem Carnegie Mellon University.

Wymagania wstępne

 • Zrozumienie idei przetwarzania w chmurze, w tym modeli usług w chmurze, i zapoznanie się z najpopularniejszymi dostawcami usług w chmurze
 • Znajomość technologii umożliwiających przetwarzanie w chmurze
 • Zrozumienie, jak dostawcy usług w chmurze płacą za korzystanie z chmury oraz pobierają za to opłaty
 • Wiedza o tym, czym są centra danych oraz dlaczego istnieją
 • Wiedza na temat sposobu konfiguracji, zasilania i aprowizacji centrów danych
 • Wiedza na temat sposobu aprowizacji i mierzenia zasobów chmury
 • Znajomość koncepcji wirtualizacji
 • Znajomość różnych typów wirtualizacji
 • Zrozumienie wirtualizacji procesora
 • Zrozumienie wirtualizacji pamięci
 • Zrozumienie wirtualizacji we/wy
 • Znajomość różnych typów danych i sposobów ich przechowywania
 • Znajomość działania rozproszonych systemów plików
 • Znajomość działania baz danych NoSQL i magazynu obiektów
 • Znajomość programowania rozproszonego oraz wiedza o tym, dlaczego jest ono przydatne w chmurze
 • Zrozumienie działania usługi MapReduce i sposobu, w jaki umożliwia ona przetwarzanie danych big data
 • Zrozumienie sposobu działania platformy Spark i cech, którymi różni się od usługi MapReduce
 • Zrozumienie sposobu działania usługi GraphLab i cech, którymi różni się od usług MapReduce i Spark