Dodawanie przycisków, zakładek i zaznaczeń

Ukończone

Możesz użyć funkcji Zakładki, Przyciski i Zaznaczenia w programie Power BI Desktop, aby raport był bardziej atrakcyjny, interaktywny i łatwiejszy w nawigacji dla użytkowników.

 • Zakładki — przechwytują aktualnie skonfigurowany widok strony raportu, dzięki czemu możesz szybko wrócić do tego widoku później. Zakładek można używać z różnych powodów. Możesz na przykład użyć ich do śledzenia własnych postępów podczas tworzenia raportów. Możesz ich również użyć do utworzenia prezentacji podobnej do prezentacji programu PowerPoint, która przechodzi kolejno przez zakładki, a tym samym opowiada historię w raporcie.

 • Przyciski — zapewniają bardziej interaktywne środowisko użytkownikom raportu. Po dodaniu przycisków, które mają przypisane akcje, raport zachowuje się podobnie do aplikacji, w której użytkownicy mogą wskazywać elementy, wybierać je i wchodzić w interakcje z zawartością.

 • Zaznaczenia — pozwalają określić, które elementy w raporcie są widoczne, a które ukryte. Zaznaczenia są używane razem z zakładkami i przyciskami.

Rozważmy sytuację, w której zaprojektowano stronę raportu i chcesz mieć drugą stronę wyglądającą niemal tak samo, z tą różnicą, że jedna z wizualizacji będzie inna. Zamiast tworzyć drugą stronę i ręcznie wprowadzać zmiany, możesz użyć kombinacji zaznaczeń, zakładek i przycisków, aby przełączać się między dwoma wizualizacjami na jednej stronie.

Dodawanie zakładek

Po dodaniu zakładki są z nią zapisywane następujące elementy:

 • Bieżąca strona

 • Filtry

 • Fragmentatory, w tym typ fragmentatora (na przykład menu rozwijane lub lista) i stan fragmentatora

 • Stan zaznaczenia wizualizacji (np. filtry wyróżniania krzyżowego)

 • Kolejność sortowania

 • Lokalizacja szczegółowych informacji

 • Widoczność obiektu (przy użyciu okienka Wybór)

 • Tryby koncentracji uwagi lub W centrum uwagi dowolnego widocznego obiektu

W tym przykładzie chcesz dodać zakładki, aby umożliwić użytkownikom przełączanie między dwiema wizualizacjami na jednej stronie. Najpierw musisz skonfigurować sposób, w jaki strona ma być początkowo wyświetlana.

Po dodaniu i sformatowaniu wszystkich wizualizacji i innych elementów na stronie możesz dodać zakładkę, aby przechwycić migawkę strony w jej bieżącym stanie.

Przed dodaniem zakładki przejdź do karty Widok na wstążce i wybierz pozycję Zaznaczenie. W wyświetlonym okienku Zaznaczenie znajduje się lista wszystkich elementów na stronie oraz ikona oka, która wskazuje elementy, które są obecnie widoczne. Nazwy elementów na liście możesz zmieniać, klikając je dwukrotnie, aby wyraźnie je rozróżniać.

Teraz możesz dodać zakładkę. Na karcie Widok wybierz pozycję Zakładki. W panelu Zakładki, który się pojawi, wybierz pozycję Dodaj. Dobrą praktyką jest zmiana nazwy nowej zakładki, tak aby jej przeznaczenie było jasne. Jest to szczególnie przydatne, jeśli planujesz dodać wiele zakładek. Aby zmienić nazwę zakładki, kliknij dwukrotnie zakładkę i wprowadź nową nazwę. W tym przykładzie należy zmienić nazwę zakładki z Zakładka 1 na Wykres odchylenia, ponieważ strona koncentruje się głównie na wykresie Odchylenie, jak widać na poniższej ilustracji. W okienku Zaznaczenie wyświetlany jest wykres Odchylenie, a inne wizualizacje są ukryte.

Zrzut ekranu przedstawiający rozwinięte menu Zakładka, aby wyświetlić opcje.

Teraz możesz dodać drugą zakładkę. Zacznij od wprowadzenia zmian w wyglądzie strony. W tym przykładzie dodasz kolejną zakładkę dla wykresów głównego pulpitu nawigacyjnego. Ponieważ chcesz wyświetlić tylko wykresy z głównego pulpitu nawigacyjnego, możesz ukryć wykres wariancji , wybierając ikonę oka w okienku Wybór . Następnie dodaj zakładkę dla tego nowego widoku strony i zmień jej nazwę na Główny pulpit nawigacyjny.

Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie elementów do wyświetlenia za pomocą zakładki Główny pulpit nawigacyjny.

Teraz możesz przełączać się między dwiema zakładkami, aby zobaczyć różnicę na stronie.

Zrzut ekranu przedstawiający główny pulpit nawigacyjny z dodanymi przyciskami.

Powtórz te kroki, aby dodać więcej zakładek. Podsumowując: wybierasz elementy, które chcesz pokazać/ukryć na stronie raportu, a następnie dodajesz zakładkę i nadajesz jej opisową nazwę.

Teraz możesz przypisać te zakładki do przycisków, aby umożliwić użytkownikom przełączanie między zakładkami.

Dodawanie przycisków

Przycisków można używać z wielu powodów, na przykład do przełączania między dwiema wizualizacjami w raporcie (co było wymagane w poprzednim przykładzie), do przechodzenia do szczegółów danych w wizualizacji lub do przechodzenia z jednej strony w raporcie do innej. Program Power BI Desktop udostępnia różne typy przycisków, które można dodać do raportu, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Przycisk rozwinięte w celu wyświetlenia opcji.

W tym przykładzie należy dodać niestandardowe przyciski służące do przełączania między dwiema zakładkami. Aby dodać przycisk, przejdź do karty Wstawianie na wstążce i wybierz pozycję Przyciski. Następnie wybierz z listy typ przycisku, który chcesz dodać — w tym przypadku wybierz opcję Pusty.

Gdy przycisk zostanie dodany do strony, umieść go powyżej wizualizacji po prawej stronie. Zaznacz przycisk, a następnie w okienku Wizualizacje przesuń suwak Tekst przycisku na pozycję Włączone. Rozwiń sekcję Tekst przycisku, a następnie wprowadź tekst, który ma być wyświetlany na przycisku, na przykład Główny pulpit nawigacyjny. Następnie możesz sformatować tekst przycisku, zmieniając jego czcionkę, kolor, wyrównanie i rozmiar tekstu. Rozwiń sekcję Tło i wybierz odpowiedni kolor przycisku.

Zrzut ekranu przedstawiający tekst włącz i dostosuj przycisk.

Teraz możesz dodać akcję do przycisku. Przejdź do suwaka Akcja u dołu okienka Wizualizacje i przesuń go do pozycji Włączone. Następnie rozwiń sekcję Akcje, aby wyświetlić opcje. Poniżej przedstawiono opcje typów akcji przycisków, a niektóre z tych opcji omówiono bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach.

 • Wstecz — pozwala użytkownikowi wrócić do poprzedniej strony raportu. Ta opcja jest przydatna w przypadku stron szczegółów lub stron dostępnych z poziomu jednej strony głównej.

 • Zakładka — wyświetla stronę raportu skojarzoną z zakładką zdefiniowaną dla bieżącego raportu.

 • Przeglądanie szczegółowe — przenosi użytkownika do strony szczegółów, która jest filtrowana według wybranych opcji, bez używania zakładek.

 • Nawigacja między stronami — umożliwia użytkownikowi przechodzenie do innej strony w raporcie (również bez używania zakładek), co jest efektywną metodą tworzenia środowiska nawigacji dla użytkowników raportu. Ten typ przycisku omówiono w dalszej części tego modułu.

 • P& A — otwiera &okno Eksploratora pytań, w którym użytkownicy mogą wprowadzać pytania, aby szybko znaleźć szukane informacje i określić typ wizualizacji, w której mają zostać wyświetlone informacje. Ta opcja może być przydatna, jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce w raporcie, ale nadal oferuje użytkownikowi funkcję Q&A .

 • Internetowy adres URL — otwiera witrynę internetową w nowym oknie przeglądarki. Na przykład może być konieczne zapewnienie użytkownikom szybkiego dostępu do witryny internetowej organizacji lub do intranetu z poziomu raportu.

W tym przykładzie jako typ akcji wybierz pozycję Zakładka. Na wyświetlonej liście Zakładka wybierz zakładkę, którą chcesz przypisać do akcji — utworzoną wcześniej zakładkę Główny pulpit nawigacyjny. W celu poprawienia ułatwień dostępu zalecane jest dodanie etykietki narzędzia, która będzie widoczna dla użytkowników po zatrzymaniu wskaźnika myszy na przycisku, ale w tym przypadku nie jest to wymagane, ponieważ stosujesz opisową etykietę przycisku.

Zrzut ekranu przedstawiający przypisywanie zakładki jako akcji przycisku.

Teraz, gdy przycisk jest skonfigurowany, możesz go skopiować i wkleić, aby mieć dwa przyciski ze spójnym formatowaniem na stronie. W tym przykładzie należy zmienić nazwę drugiego przycisku na Wykres odchylenia i zmienić przypisaną akcję na zakładkę Wykres odchylenia.

Następnie można zmienić położenie przycisków, umieszczając je w dowolnym miejscu kanwy. W tym przykładzie umieścisz nowe przyciski po lewej stronie kanwy w celu ułatwienia nawigacji.

Zrzut ekranu przedstawiający dwa przyciski po lewej stronie.

Przyciski są teraz gotowe do użycia. Możesz ich użyć do przełączania między dwiema zakładkami z innym układem na tej samej stronie. Po wybraniu przycisku Główny pulpit nawigacyjny wyświetlane są wykresy głównego pulpitu nawigacyjnego, a po wybraniu przycisku Wykres odchylenia zostanie wyświetlony wykres odchylenia.