Instrumentowanie natywnej dla chmury mikrousługi platformy ASP.NET Core

Średni
Deweloper
Architekt rozwiązań
.NET
ASP.NET Core
.NET Core
Azure
Application Insights
Container Registry
Kubernetes Service
Monitor

Dowiedz się, jak instrumentować natywną dla chmury aplikację mikrousług platformy ASP.NET Core w celu diagnozowania problemów i monitorowania wydajności.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przegląd pojęć dotyczących rejestrowania danych diagnostycznych i monitorowania wydajności.
 • Wdrażanie rejestrowania danych diagnostycznych za pomocą usługi Application Insights.
 • Wdrażanie monitorowania wydajności za pomocą usługi Application Insights.
 • Włączanie funkcji Azure Monitor dla kontenerów w klastrze platformy Kubernetes.
 • Tworzenie niestandardowych metryk wydajności przy użyciu rozwiązania Prometheus.
 • Sprawdzenie niestandardowych metryk wydajności przy użyciu funkcji Azure Monitor dla kontenerów.

Wymagania wstępne

 • Znajomość pisania kodu za pomocą języka C# i platformy ASP.NET Core na poziomie podstawowym
 • Znajomość pojęć związanych z usługą RESTful
 • Znajomość języka zapytań Kusto na poziomie osoby początkującej
 • Koncepcyjna wiedza o kontenerach i usłudze AKS na poziomie średnim
 • Dostęp do subskrypcji platformy Azure z uprawnieniami właściciela
 • Możliwość uruchamiania kontenerów programistycznych w usługach Visual Studio Code lub GitHub Codespaces