Wdrażanie w wielu środowiskach platformy Azure przy użyciu funkcji szablonu usługi ARM w formacie JSON

Początkujący
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure
Azure Resource Manager
Azure Storage Accounts

Zarządzaj wieloma wdrożeniami szablonów usługi Azure Resource Manager w wielu środowiskach platformy Azure, używając funkcji, zmiennych, tagów i plików parametrów.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie wyrażenia dla unikatowej wartości przy użyciu funkcji szablonu usługi ARM.
  • Ponowne używanie wyrażenia przez zapisanie go w zmiennej szablonu usługi ARM.
  • Organizowanie i monitorowanie wdrożonych zasobów platformy Azure przy użyciu tagów zasobów.
  • Zarządzanie wieloma parametrami wdrażania przy użyciu plików parametrów szablonu usługi ARM.

Wymagania wstępne