Rozszerzanie zasięgu usługi Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Możesz poszerzyć zasięg usługi Power BI, udostępniając raporty poza środowisko usługi Power BI. Raporty można publikować w publicznym Internecie, osadzać raporty w aplikacji Microsoft Teams lub w usłudze PowerApps oraz umieszczać raporty analizy biznesowej w składniku Web Part usługi SharePoint Online. Istnieje również specjalna wersja usługa Power BI o nazwie Microsoft Power BI Embedded (PBIE), która umożliwia deweloperom aplikacji osadzanie w pełni interaktywnych raportów w swoich aplikacjach bez konieczności tworzenia własnych wizualizacji danych i kontrolek od podstaw.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opis różnych scenariuszy osadzania, które umożliwiają poszerzenie zasięgu usługi Power BI
  • Omówienie opcji dostosowywania rozwiązań usługi Power BI dla deweloperów
  • Dowiedz się, jak aprowizować i optymalizować pojemność osadzoną usługi Power BI oraz tworzyć i wdrażać przepływy danych
  • Tworzenie niestandardowych aplikacji szablonów rozwiązań usługi Power BI

Wymagania wstępne

  • Znajomość usługi Power BI i praktyk w zakresie ładu w środowisku analizy biznesowej. 
  • Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej Pulpit nawigacyjny w ciągu dnia przed rozpoczęciem tego modułu.