Integracja usługi OneDrive dla Firm z usługą Power BI

Ukończone

Korzystając z usługi Microsoft OneDrive dla Firm, możesz używać grup usług Power BI i Office 365 do wspólnej pracy i udostępniania zawartości.

Wideo: Korzystanie z danych z usługi Microsoft OneDrive

Usługa OneDrive dla Firm to potencjalna lokalizacja przechowywania zawartości usługi Power BI udostępniająca funkcję historii wersji. Aby umożliwić kilku osobom pracę z tymi samymi plikami usługi Power BI lub programu Excel, możesz udostępnić swoje pliki dla grupy usługi Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe „Historia wersji”.

Aby nawiązać połączenie z plikiem PBIX (Power BI Desktop) w usłudze OneDrive dla Firm, zaloguj się do usługi Power BI i wybierz pozycję Pobierz dane. W obszarze Utwórz nową zawartość wybierz pozycję Pliki, a następnie wybierz pozycję OneDrive — dla firm. Podświetl plik, a następnie wybierz przycisk Połącz.

Zrzut ekranu przedstawiający OneDrive dla Firm wybierania pliku PBIX.

Zawartość pojawi się na pasku nawigacyjnym po lewej stronie. Zmiany pliku dokonane na stronie usługi OneDrive dla Firm zostaną automatycznie odzwierciedlone w środowisku Power BI i zarejestrowane w historii wersji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Łączenie się z plikami przechowywanymi w usłudze OneDrive dla obszaru roboczego aplikacji Power BI.