Korzystanie z aplikacji

Ukończone

W tej lekcji utworzysz wystąpienie aplikacji dla wszystkich użytkowników w grupie.

Wybierz utworzony wcześniej obszar roboczy.

Zrzut ekranu przedstawiający przykładową aplikację „Welcome to the Finance Group” (Witamy w grupie ds. finansów).

Usługa Power BI importuje pulpity nawigacyjne, raporty i zestawy danych, które znajdują się w aplikacji.

Po wybraniu zestawu danych w usłudze Power BI jest wyświetlane zapytanie, czy aplikacja będzie personalizowana. Utwórz kopię aplikacji, której można użyć do wprowadzania zmian i zachowaj odłączenie jej od opublikowanej wersji aplikacji. Utworzenie kopii nie spowoduje automatycznego otrzymywania aktualizacji, gdy twórca aplikacji dokona zmian w opublikowanej wersji aplikacji. Jeśli chcesz, możesz edytować pulpit nawigacyjny, raport, a nawet zestaw danych.

Zrzut ekranu usługi Power BI z zaimportowanym pulpitem nawigacyjnym.

Aktualizowanie aplikacji

Aby edytować utworzoną wcześniej aplikację i zobaczyć, jak inni użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji, otwórz obszar Mój obszar roboczy w usłudze Power BI. Za każdym razem, gdy wprowadzisz zmiany w aplikacji, kliknij pozycję Aktualizuj aplikację w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizowanie aplikacji. Możesz wprowadzić zmiany i kliknąć pozycję Aktualizuj aplikację.

Powiadomienie o wprowadzonych zmianach w opublikowanej aplikacji.

Usługa Power BI przetwarza zmiany i publikuje zaktualizowaną aplikację w galerii aplikacji. Jeśli lista dystrybucyjna jest duża, możesz otrzymać powiadomienie podobne do poniższego. Każda osoba, która połączyła się z Twoją aplikacją, otrzyma komunikat informujący o tym, że aplikacja została zmieniona, i będzie mieć możliwość zaakceptowania zmian lub zachowania starszej wersji. Jako właściciel aplikacji możesz zarządzać wersjami używanymi przez Twoich współpracowników.

Zrzut ekranu przedstawiający powiadomienie o powodzeniu aktualizacji aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie opublikowanej aplikacji.