Uruchamianie zadań w usłudze Azure Machine Edukacja przy użyciu interfejsu wiersza polecenia (wersja 2)

Średni
AI Engineer
Data Scientist
Student
Azure
Azure Machine Learning

Użyj interfejsu wiersza polecenia usługi Azure Machine Edukacja (wersja 2), aby wytrenować modele jako zadania. Trenowanie modelu przy użyciu podstawowego skryptu języka Python lub wykonywanie dostrajania hiperparametrów za pomocą zadania zamiatania.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Trenowanie modelu za pomocą skryptu języka Python przy użyciu interfejsu wiersza polecenia (wersja 2).
  • Przeprowadź dostrajanie hiperparametrów za pomocą interfejsu wiersza polecenia (wersja 2).

Wymagania wstępne

  • Znajomość usługi Azure Machine Edukacja.
  • Niektóre doświadczenia w trenowaniu modeli uczenia maszynowego przy użyciu platform, takich jak scikit-learn.