Podstawy platformy Microsoft Azure: opis podstawowych usług platformy Azure

Początkujący
Administrator
Architekt rozwiązań
Deweloper
Uczeń
Azure
App Service
Blob Storage
Container Instances
Container Registry
Cosmos DB
Databricks
Data Lake
ExpressRoute
Pliki
HDInsight
Kubernetes Service
SQL Database
Storage
Konta magazynu
Synapse Analytics
Virtual Machines
Virtual Network
VPN Gateway

W tej ścieżce szkoleniowej są poruszane następujące zagadnienia:

  • Przedstawienie szerokiej gamy usług dostępnych na platformie Azure, w tym obliczeniowych, sieciowych, magazynowych i obsługi baz danych
  • Identyfikowanie usług wirtualizacji, takich jak Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service i Azure Virtual Desktop
  • Porównanie usług baz danych platformy Azure, takich jak Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL z usługami analizy i obsługi danych big data na platformie Azure
  • Sprawdzanie zasobów sieciowych platformy Azure, takich jak sieci wirtualne, bramy sieci VPN i usługa Azure ExpressRoute
  • Podsumowanie usług magazynowych platformy Azure, takich jak Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure File Storage

Oto ścieżki szkoleniowe w tej serii:

Trofeum dla ścieżki szkoleniowej Opis podstawowych usług platformy Azure.

Część 2. Opis podstawowych usług platformy Azure

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

W tym module dowiesz się, jak korzystać z kilku usług wirtualizacji w ramach środowiska obliczeniowego platformy Azure, co może ułatwić szybkie i wydajne skalowanie aplikacji w celu spełnienia rosnących wymagań.

W tym module przyjrzysz się kilku podstawowym zasobom sieciowym dostępnym na platformie Azure. Poznasz usługę Azure Virtual Network, którą można skonfigurować tak, aby stała się dostosowanym środowiskiem sieciowym spełniającym potrzeby Twojej firmy. Dowiesz się również, jak za pomocą usług Azure VPN Gateway i Azure ExpressRoute tworzyć tunele bezpiecznej komunikacji między różnymi lokalizacjami firmy.

W tym module poznasz różne opcje magazynowania dostępne w usługach Azure Storage oraz scenariusze, w których poszczególne opcje magazynowania są odpowiednie. W ramach poszczególnych lekcji w tym module uzyskasz informacje o usługach Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure Files oraz warstwach dostępu do obiektów blob.

W tym module dowiesz się więcej na temat kilku usług baz danych dostępnych na platformie Microsoft Azure, takich jak Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL. Ponadto dowiesz się więcej o kilku usługach analitycznych i usługach do obsługi danych big data na platformie Azure.