Wprowadzenie do rozwiązania Kubernetes na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Inżynier DevOps
Azure
Kubernetes Service

Poznaj podstawowe informacje na temat kontenerów platformy Docker, aranżacji kontenerów za pomocą platformy Kubernetes i zarządzanych klastrów w usłudze Azure Kubernetes Service.

Ta ścieżka szkoleniowa jest częścią serii. Możesz wybrać tematy, które najbardziej cię interesują, lub przejść do każdego z nich. Poniżej przedstawiono ścieżki szkoleniowe w tej serii.

Ikona przedstawiająca trofeum dla ścieżki szkoleniowej Wprowadzenie do platformy Kubernetes na platformie Azure.

 

Część 1. Wprowadzenie do platformy Kubernetes na platformie Azure

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Opisano tu zalety korzystania z kontenerów platformy Docker jako platformy konteneryzacji. Przedyskutowano też infrastrukturę udostępnioną na platformie Docker.

Określanie typów problemów biznesowych, które można rozwiązać za pomocą platformy Kubernetes. Opis korzyści płynących z orkiestracji kontenerów za pomocą funkcji, takich jak zarządzanie wdrożeniami, aktualizacje automatyczne i samonaprawianie.

Określ, jakie typy problemów biznesowych można rozwiązać za pomocą usługi Azure Kubernetes Service. Opisz korzyści płynące z orkiestracji kontenerów za pomocą funkcji, takich jak zarządzanie wdrożeniami, aktualizacje automatyczne i samonaprawianie.

Szybko wdróż konteneryzowaną aplikację hostowaną w usługach Azure Container Services lub innym rejestratorze usługi Azure Kubernetes Service przy użyciu deklaratywnych plików manifestu.

Zapoznaj się ze strategiami optymalizacji kosztów, które możesz zastosować na platformie Azure do procesu tworzenia aplikacji natywnych dla chmury. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) oferuje funkcje, które służą do zarządzania kosztami obliczeń w klastrze AKS. Te funkcje obejmują automatyczne skalowanie węzłów, pule węzłów typu spot AKS i usługę Azure Policy.

Helm to menedżer pakietów aplikacji służący do standaryzacji i upraszczania procesu wdrażania aplikacji natywnych dla chmury na platformie Kubernetes. W tym miejscu dowiesz się, jak instalować pakiety innych firm nazywane pakietami Helm oraz jak tworzyć i instalować pakiety Helm dla obciążeń opracowywanych przez zespoły programistyczne.