Obchodné podmienky pre Microsoft Learn pre učiteľov

Som poradca pre program v inštitúcii, ktorá sa chce zaregistrovať do služby Microsoft Learn pre učiteľov – možnosť vzdelávacej inštitúcie. Vyhlasujem a zaručujem, že mám zákonnú právomoc zaviazať svoju inštitúciu k týmto obchodným podmienkam služby Microsoft Learn pre učiteľov (Business Terms). Účasť na možnosti Vzdelávacia inštitúcia podlieha programovej príručke (príručke) Microsoft Learn pre učiteľov, ktorá sa týmto pridáva odkazom do týchto obchodných podmienok. Preskúmal som Príručku a rozumiem, že použité veľké písmená, ale nie sú definované v týchto obchodných podmienkach, majú významy uvedené v sprievodcovi. Začiarknutím políčka nižšie označeného "Súhlasím", týmto potvrdzujem a súhlasím s týmito obchodnými podmienkami v mene seba a inštitúcie.

 1. Registrácia inštitúcie do možnosti Vzdelávacia inštitúcia podlieha môjmu súhlasu s týmito obchodnými podmienkami (v mene mňa a inštitúcie) do 21 (21) dní od odoslania prepojenia na tieto obchodné podmienky spoločnosťou Microsoft.
 2. Aspoň dvaja (2) a nie viac ako desať (10) Učitelia na programový poradca musia byť zaradení a aktívne sa zúčastňovať možnosti vzdelávacej inštitúcie vždy, keď je inštitúcia zapísaná do možnosti Vzdelávacia inštitúcia.
 3. Inštitúcia musí zapríčiniť, že každý z jej pedagógov, ktorí sa zúčastňujú možnosti vzdelávacej inštitúcie, začne vyučovať:
  1. ich prvý samostatný kurz (t. j. samostatný kurz pozostávajúci výlučne z učebných osnov Microsoft Official) alebo mimoškolský kurz (t. j. kurz zahŕňa učebné osnovy Microsoft Official, ktoré sa vzťahujú, ale nie sú jadrom pre programové učebné osnovy) do šiestich (6) mesiacov po mojej dohode s týmito obchodnými podmienkami; Alebo
  2. svoju prvú lekciu v rámci súvisiaceho kurzu (t. j. kurzu, ktorý vkladá učebné osnovy Microsoft Official do širšieho učebného osnovu) do 12 (12) mesiacov od mojej dohody s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia a z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu zmeniť podporu poskytovanú inštitúcii a jej pedagógom ako súčasť možnosti vzdelávacej inštitúcie (vrátane bez obmedzenia úrovne alebo frekvencie takejto podpory).
 5. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek a na základe vlastného uváženia ukončiť registráciu inštitúcie v možnosti vzdelávacej inštitúcie (a) okamžite na základe upozornenia poradcu pre program v prípade, že inštitúcia a jej učitelia nedodržia niektorú z podmienok stanovených v tomto dokumente; alebo (b) na tridsať (30) dní predtým, ako bude poradca pre program upozornení z akéhokoľvek dôvodu alebo dôvodu, a to vrátane vtedy, ak inštitúcia a jej učitelia nebudú reagovať na komunikáciu tímu programu Microsoft Training Program Manager počas štyroch (4) po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak sa skončí registrácia inštitúcie v možnosti Vzdelávacia inštitúcia, inštitúcia a jej učitelia už nebudú mať prístup k výhodám a podpore priradenej k možnosti Vzdelávacia inštitúcia, s výhradou odseku 7 nižšie môžu učitelia získať prístup k učebným osnovám a učebným materiálom spoločnosti Microsoft zápisom do možnosti individuálneho učiteľa spoločnosti Microsoft. Ak chce inštitúcia po ukončení svojej registrácie v možnosti Vzdelávacia inštitúcia znova získať prístup k dávkam a podpore možnosti vzdelávacej inštitúcie, musí požiadať o opätovnú registráciu do možnosti Vzdelávacia inštitúcia. Spoločnosť Microsoft môže prijať alebo zamietnuť túto žiadosť na základe vlastného uváženia.
 6. Uznávam, že služby, materiály, softvér a súvisiace technológie (items), ktoré sa poskytujú alebo pristupujú ako súčasť možnosti vzdelávacej inštitúcie, môžu podliehať exportným jurisdikciám USA a iných krajín. Budem dodržiavať všetky zákony a iné právne predpisy vzťahujúce sa na dovoz a vývoz položiek vrátane obchodných zákonov, ako sú napríklad obchodné predpisy USA o vývoze Spravovanie istrácie a medzinárodné predpisy o obchode so zbraňami, ako aj nariadenia o sankciách, ktoré spravuje Úrad USA pre kontrolu zahraničných aktív (obchodné zákony). Nebudem podnikať žiadne kroky, ktoré spôsobia, že spoločnosť Microsoft poruší obchodné zákony platné v USA alebo iné. Ďalšie informácie nájdete www.microsoft.com/exporting.
 7. Chápem, že spoločnosť Microsoft môže obrazovky inštitúcie a jej pedagógov, vrátane, napríklad, v súvislosti s alebo na účely dodržiavania obchodného práva, akademického overovania a "nezapojiť" zoznamy. Bez obmedzenia podľa odseku 5 vyššie môže spoločnosť Microsoft z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu, a to aj v súvislosti s takýmito skríningmi, a na základe vlastného uváženia ukončiť registráciu inštitúcie v možnosti Vzdelávacia inštitúcia, ukončiť účasť učiteľa v možnosti Vzdelávacia inštitúcia v mene inštitúcie alebo odstrániť konkrétnu schopnosť pedagógov zaregistrovať sa do možnosti Individuálny učiteľ.