MICROSOFT D2S SWEEPSTAKES (DIRECT TO STUDENT) SWEEPSTAKES OFFICIAL RULES

1. SPONZOR

Tieto oficiálne pravidlá ("Pravidlá") riadia fungovanie prehľadov Microsoft D2S Sweepstakes (Direct to Student) ("Sweepstakes"). Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, USA, je sponzorom aplikácie Sweepstakes (ďalej len "sponzor").

2. DEFINÍCIE

V týchto pravidlách sa "Microsoft", "my", "náš" a "my" vzťahujú na sponzora a "vy" a "sami" odkazujú na účastníka sweepstakes alebo nadradeného/zákonného zástupcu každého účastníka sweepstakes, ktorý nedosiahol vek väčšiny, aby sa zmluvne zakázal v mieste svojho právneho miesta bydliska. V prípade, že na vás zadáte súhlas (váš rodič alebo zákonný zástupca v prípade, že neplnoletí ste v zákonnom mieste bydliska) súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito pravidlami.

3. VSTUPNÉ OBDOBIE

Sweepstakes začína o 12:01 tichomorského času (PT) 1. februára 2023 a končí o 23:59 PT 31. mája 2023 ("Vstupné obdobie").

Vstupné obdobie pozostáva zo 4 mesačných období ceny, z ktorých každé začína o 12:01 hod. PT v prvý deň a končiace sa o 23:59 PT v posledný deň každého mesiaca vstupného obdobia. Položky budú mať nárok na mesačný výkres, v ktorom sú prijaté, a nebudú sa prenášať na následné mesačné kresby. Každú mesačnú kresbu musíte zadať samostatne.

4. OPRÁVNENOSŤ NA PODPORU

Jedná sa o obchod Sweepstakes otvorené iba pre študentov aktívne zapísaných do akreditovanej akademickej inštitúcie, ktorí sú právnymi obyvateľmi 50 Spojených štátov (vrátane District of Columbia), a ktorí sú 18 rokov alebo staršie. Ak máte 18 rokov alebo ste starší, ale ste dosiahli veková plnoletosť vo vašom zákonnom mieste bydliska, musíte mať súhlas rodiča/zákonného zástupcu.

Nárok na túto službu nemajú zamestnanci a riaditelia spoločnosti Microsoft Corporation a jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností, reklamných agentúr a strán Sweepstakes, a nie sú ani osoby zapojené do vykonávania alebo správy tejto propagácie, ani rodinní príslušníci každej z uvedených inštitúcií (rodičia, deti, súrodenci, manžel/domáci partneri alebo jednotlivci, ktorí sa nachádzajú v tej istej domácnosti). Neplatný, ak je zakázané.

Ak sa zúčastňujete ako zamestnanec, je vašou výhradnou zodpovednosťou dodržiavať darčekové politiky svojho zamestnávateľa. Spoločnosť Microsoft nebude stranou žiadnych sporov ani krokov súvisiacich s touto záležitosťou. Spoločnosť Microsoft je odhodlaná dodržiavať vládne pravidlá darov a etiky, a preto zamestnanci štátnej správy a verejného sektora nemajú nárok na vstup.

5. AKO VSTÚPIŤ

Nie je potrebný žiaden nákup.

Automaticky dostanete jeden záznam návštevou zručností Pripravených na cloud a absolvovaním jednej z ôsmich (8) certifikačných skúšok oprávnených na základné skúšky.

POZNÁMKA: Absolvovaním certifikačnej skúšky na základné informácie sa automaticky dostanete do tejto služby Sweepstakes. Ak by ste chceli zrušiť účasť v týchto prehľadoch, pošlite nám e-mail studentsweepstakes@microsoft.com a do predmetu zadajte slová "Opt Out".

Existuje maximálne osem (8) záznamov na osobu celkovo (jeden na oprávnenú absolvovanú skúšku).

Akýkoľvek pokus o získanie viac ako je uvedený počet položiek pomocou viacerých alebo rôznych kont, identít, registrácií, prihlásení alebo iných metód zruší vaše položky a môže vás diskvalifikovať. Používanie akéhokoľvek automatizovaného systému na účasť je zakázané.

Nie sme zodpovední za skúšky dokončené pred alebo po dátumoch vstupných období uvedených vyššie. V prípade spochybnenia budú položky považované za odoslané "oprávneným držiteľom konta" e-mailovej adresy, konta sociálnych médií alebo inou metódou použitou na zadanie. "Oprávneným vlastníkom konta" je fyzická osoba, ktorú k e-mailovej adrese priradil poskytovateľ internetových alebo online služieb alebo iná organizácia zodpovedná za priraďovanie e-mailových adries.

6. VÝBER A OZNÁMENIE VÍŤAZA

Do potvrdenia oprávnenosti spoločnosť Microsoft alebo ich agent vyberie desať (10) potenciálnych víťazov ceny náhodným výberom zo všetkých oprávnených položiek do 7 dní po každom mesačnom období udeľovania ceny počas vstupného obdobia.

Výhercovia budú informovaní prostredníctvom kontaktných informácií poskytnutých počas vstupu najneskôr do 7 dní po kresbe s pokynmi na získanie nároku na cenu vrátane termínov na odoslanie. Ak nie je možné kontaktovať vybraného víťaza, je neoprávnený, nebude si nárokovať cenu alebo nevráti žiadne formuláre do 14 dní od počiatočného oznámenia, vybraný výherník prepadne svoju cenu a alternatívny víťaz bude kontaktovaný a bude mať jeden týždeň na vyžiadanie si svoju cenu, po ktorej nezohľadňujú ceny zostanú bez nároku. Ak ste potenciálnym víťazom a máte 18 rokov alebo ste starší, ale nedosiahli ste vek plnoletosti vo vašom mieste právneho pobytu, môžeme požiadať vášho rodiča/zákonného zástupcu, aby vo vašom mene podpísal všetky požadované formuláre.

7. CENY

Udeľujú sa tieto ceny:

Štyridsať (40) Veľkých cien (desať víťazov mesačne). Každý víťaz dostane kredit 50 dolárov na použitie v Snappy Darčeky (https://web.snappygifts.com).

Celková približná maloobchodná hodnota (ARV) všetkých cien: $2,000

Cena je limit jedna (1) cena na osobu a mesačné mesačné prize period. Bude udelený maximálne uvedený počet cien. Nie je k dispozícii nahradenie, prevod ani priradenie ceny, okrem toho, že spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo nahradiť cenu v rovnakej alebo väčšej hodnote v prípade, že ponúkaná cena nie je k dispozícii. S výnimkou obmedzených záruk výrobcu a akýchkoľvek práv, ktoré môžete mať podľa vašich miestnych zákonov, sa ceny udeľujú "AS IS" a BEZ ZÁRUKY AKÉHOkoľvek DRUHu, výslovných alebo implicitných (vrátane akejkoľvek implicitnej záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel); Predpokladajme, že celkové riziko kvality a výkonu a ak sa ceny ukážu ako chybné, predpokladáte všetky náklady na všetok potrebný servis alebo opravu. Obmedzené záručné podmienky spoločnosti Microsoft sa nachádzajú na adrese https://support.microsoft.com/warranty, pričom konkrétne záruka PRE USA sa nachádza [tu](url adresa. Pokyny na prize claim budú odoslané e-mailom a víťazi budú mať 14 dní na návštevu https://web.snapygifts.com , aby si uplatnili svoj úver. Platnosť nepoužitých kreditov uplynie 14 dní po počiatočnom oznámení. Výhercovia cien môžu byť povinní vyplniť a vrátiť žiadosť o cenu a / alebo daňové formuláre (ďalej len "Formuláre") v rámci lehoty stanovenej v oznámení o víťazovi. Dane z ceny, ak existujú, sú výhradnou zodpovednosťou víťaza, ktorému sa odporúča vyhľadať nezávislého poradcu pokiaľ ide o daňové dôsledky prijatia ceny. Prijatím ceny súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže používať váš záznam, meno, obrázok a rodné mesto online a v tlači, alebo v iných médiách v súvislosti s touto funkciami Sweepstakes bez platby alebo odškodnenia, s výnimkou prípadov, keď to zákon zakazuje.

8. ŠANCE

Šance na víťazstvo sú založené na počte prijatých oprávnených príspevkov.

9. VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UVOĽNENIE ZODPOVEDNOSTI

V rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s uvoľnením a podržaním neškodnej spoločnosti Microsoft a jej príslušných rodičov, partnerov, dcérskych spoločností, sesterských spoločností, zamestnancov a agentov od akejkoľvek zodpovednosti alebo akejkoľvek ujmy, straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu vzniknutého v súvislosti s touto položkou zametaní alebo z akejkoľvek vyhranej ceny.

Platia všetky miestne zákony. Rozhodnutia spoločnosti Microsoft sú konečné a záväzné.

Vyhradzujeme si právo zrušiť, zmeniť alebo pozastaviť tieto Sweepstakes z akéhokoľvek dôvodu, vrátane podvádzanie, zlyhanie technológie, katastrofa, vojna, alebo akékoľvek iné nepredvídanej alebo neočakávané udalosti, ktorá ovplyvňuje integritu tohto Sweepstakes, či už ľudské alebo mechanické. Ak nie je možné obnoviť integritu sweepstakes, môžeme vybrať víťazov zo všetkých oprávnených položiek prijatých pred tým, než sme museli zrušiť, zmeniť alebo pozastaviť Sweepstakes.

Ak sa pokúsite alebo máme silný dôvod sa domnievať, že ste ohroziť integritu alebo legitímne prevádzku tohto Sweepstakes podvádzanie, hacking, vytvorenie bota alebo iný automatizovaný program, alebo dopúšťajú podvod akýmkoľvek spôsobom, môžeme od vás žiadať náhradu škody v plnom rozsahu zákona a môžete byť zakázané z účasti na budúcej propagácie spoločnosti Microsoft. 

10. POUŽITIE ZÁZNAMU

Osobné údaje, ktoré poskytnete pri zadávaní týchto prehľadov, bude používať spoločnosť Microsoft alebo jej agenti a organizácie poskytujúce ceny konajúce v mene spoločnosti Microsoft iba za správu a prevádzku tejto služby Sweepstakes a v súlade s [vyhlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov](URL adresa).

11. PREDPISY UPRAVUJÚCE PRÁVNE PREDPISY

Tieto sweepstakes sa riadi zákonmi štátu Washington, a dávate súhlas na výhradnej právomoci a miesto konania súdov štátu Washington pre všetky spory vyplývajúce z tejto sweepstakes.

12. ZOZNAM VÍŤAZOV

Zoznam mesačných víťazov nájdete tu: https://aka.ms/studentsweepstakeswinners.