Pridávanie mierok do modelov aplikácie Power BI Desktop

Mierne pokročilí
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

V tomto module sa naučíte pracovať s implicitnými a explicitnými mierkami. Začnete vytvorením jednoduchých mierok, ktoré zosumarizujú jeden stĺpec alebo tabuľku. Potom budete vytvárať zložitejšie mierky na základe iných mierok v modeli. Okrem toho sa dozviete viac o podobnostiach a rozdieloch medzi vypočítaným stĺpcom a mierkou.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto modulu budete vedieť:

  • Určiť, kedy použiť implicitné a kedy explicitné mierky.
  • Vytvárať jednoduché mierky.
  • Vytvárať zložené mierky.
  • Vytvárať rýchle merania.
  • Opísať podobnosti a rozdiely medzi vypočítaným stĺpcom a mierkou.

Požiadavky

Naučte sa vytvárať modely aplikácie Power BI Desktop a navrhovať rozloženia zostavy Power BI, ako aj chápať ako zapisovať vzorce jazyka Data Analysis Expressions (DAX)