Skúmanie údajov v službe Power BI

Mierne pokročilí
Business Analyst
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Vytvorte a nakonfigurujte tabule služby Power BI a premeňte svoje údaje BI na prehľady údajov.

Vzdelávacie ciele

V tomto module:

  • nahráte zostavy,
  • vytvoríte tabule,
  • budete klásť otázky o svojich údajoch.

Požiadavky

Prístup k aplikácii Power BI Desktop