Monitorovanie a auditovanie používania

Mierne pokročilí
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Metriky používania vám pomáhajú porozumieť vplyvu tabúľ a zostáv. Keď spustíte metriku používania tabule alebo metriku používania zostáv, zistíte, ako sa dané tabule a zostavy používajú vo vašej organizácii, kto ich používa a na aké účely. Informácie o tom, kto vykonáva aké akcie s ktorými položkami v rámci nájomcu Power BI, môžu zásadne pomôcť organizácii pri plnení rôznych požiadaviek – napríklad vtedy, keď je potrebné vyhovieť požiadavkám na dodržiavanie predpisov a správu záznamov. Tento modul obsahuje prehľad toho, čo je k dispozícii v zostavách metrík používania a v denníkoch auditu.

Vzdelávacie ciele

Tento modul obsahuje témy:

  • Zistiť, aké metriky používania sú k dispozícii prostredníctvom portálu na správu služby Power BI
  • Optimalizácia používania metrík používania pre tabule a zostavy
  • Rozlišovanie medzi denníkmi auditu a denníkmi aktivity

Požiadavky

Pred začatím tohto modulu odporúčame dokončiť tabuľu za jeden deň .