Snabbfrågan för AR-transaktioner visar transaktioner flera gånger

Den här artikeln innehåller en lösning på ett problem där snabbfrågan för AR-transaktioner visar transaktioner flera gånger.

Gäller för: Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprungligt KB-nummer: 2901379

Symptom

Snabbfrågan AR-transaktioner visar transaktioner flera gånger.

Orsak

Det finns en olämplig koppling i vyn som används för den här frågan. Det finns en koppling för batchnummer och kopplingen ska vara på batchnummer och referensnummer.

Åtgärd

Ändra snabbfrågevyn genom att köra följande instruktion på programdatabasen i SQL Server Management Studio.

alter VIEW [QQ_artran] AS 
SELECT
  a.BatNbr AS [Batch Number],
  a.Rlsed AS [Released],
  a.RefNbr AS [Reference Number],
  a.TranType AS [Transaction Type],
  a.TranDesc AS [Transaction Description],
  a.CustId AS [Customer ID],
  CASE
   WHEN
     CHARINDEX('~', C.Name) > 0 
   THEN
     CONVERT(CHAR(60), LTRIM(SUBSTRING(C.Name, 1, CHARINDEX('~', C.Name) - 1)) + ', ' + LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(Name, CHARINDEX('~', C.Name) + 1, 60)))) 
   ELSE
     C.Name 
  END
  AS [Customer Name], b.Terms, a.Qty AS [Quantity], a.TranAmt AS [Transaction Amount], convert(date, a.TranDate) AS [Transaction Date], b.DiscBal AS [Discount Balance], convert(date, b.DiscDate) AS [Discount Date], convert(date, b.DueDate) AS [DueDate], a.PerPost AS [Period To Post], a.Acct AS [Account], a.Sub AS [Subaccount], a.AcctDist AS [Account Distribution] , a.CmmnPct As [Commission Percent], a.CnvFact AS [Conversion Factor], a.ContractID, a.CostType, a.CpnyID AS [Company ID], convert(date, a.Crtd_DateTime) AS [Create Date], a.Crtd_Prog AS [Create Program], a.Crtd_User AS [Create User], a.CuryExtCost AS [Currency Extended Cost], a.CuryId AS [Currency ID], a.CuryMultDiv AS [Currency Multiply / Divide], a.CuryRate AS [Currency Rate], a.CuryTaxAmt00 AS [Currency Tax Amount 01], a.CuryTaxAmt01 AS [Currency Tax Amount 02], a.CuryTaxAmt02 AS [Currency Tax Amount 03], a.CuryTaxAmt03 AS [Currency Tax Amount 04], a.CuryTranAmt AS [Currency Transaction Amount], a.CuryTxblAmt00 AS [Currency Taxable Amount 01], a.CuryTxblAmt01 AS [Currency Taxable Amount 02], a.CuryTxblAmt02 AS [Currency Taxable Amount 03], a.CuryTxblAmt03 AS [Currency Taxable Amount 04], a.CuryUnitPrice AS [Currency Unit Price], a.DrCr AS [Debit / Credit], a.Excpt AS [Grid Line is User Loaded], a.ExtCost AS [Extended Cost], a.FiscYr AS [Fiscal Year], a.FlatRateLineNbr, a.InstallNbr AS [Installment Number], a.InvtId AS [Inventory ID], a.JobRate, a.JrnlType AS [Journal Type], a.LineId, a.LineRef AS [Line Reference Number], convert(date, a.LUpd_DateTime) AS [Last 
  Update
   Date], a.LUpd_Prog AS [Last 
   Update
     Program], a.LUpd_User AS [Last 
     Update
      User], a.MasterDocNbr AS [Master Document Number], a.NoteId, a.PC_Flag AS [Project Controller Billable], a.PC_Status AS [Project Controller Status], a.PerEnt AS [Period Entered], a.ProjectID, a.ServiceCallID, convert(date, a.ServiceDate) AS [ServiceDate], a.ShipperCpnyID AS [Shipper Company ID], a.ShipperID, a.ShipperLineRef AS [Shipper Line Reference Number], a.SiteId, a.SlsperId AS [Salesperson ID], a.SpecificCostID, a.TaskID, a.TaxAmt00 AS [Tax Amount 01], a.TaxAmt01 AS [Tax Amount 02], a.TaxAmt02 AS [Tax Amount 03], a.TaxAmt03 AS [Tax Amount 04], a.TaxCalced AS [Tax Calculated], a.TaxCat AS [Tax Category], a.TaxId00, a.TaxId01, a.TaxId02, a.TaxId03, a.TaxIdDflt AS [Tax ID Default], a.TranClass AS [Transaction Class], a.TxblAmt00 AS [Taxable Amount 01], a.TxblAmt01 AS [Taxable Amount 02], a.TxblAmt02 AS [Taxable Amount 03], a.TxblAmt03 AS [Taxable Amount 04], a.UnitDesc AS [Unit Description], a.UnitPrice, a.User1, a.User2, a.User3, a.User4, a.User5, a.User6, convert(date, a.User7) AS [User7], convert(date, a.User8) AS [User8], a.WhseLoc AS [Warehouse Bin Location] 
     FROM
      Artran a with (nolock) 
      INNER JOIN
        customer c with (nolock) 
        ON a.CustID = c.CustId 
      INNER JOIN
        Ardoc b with (nolock) 
        ON a.batnbr = b.batnbr 
        and a.RefNbr = b.RefNbr