Ansluta en App Service-app till ett lagringskonto

I det här scenariot får du lära dig hur du skapar ett Azure Storage-konto och en App Service-app. Sedan länkar du lagringskontot till appen med hjälp av appinställningar.

Om det behövs installerar du Azure PowerShell med hjälp av instruktionen som finns i Azure PowerShell-guiden och kör Connect-AzAccount sedan för att skapa en anslutning till Azure.

Exempelskript

Anteckning

För att interagera med Azure rekommenderas Azure Az PowerShell-modulen. Se Installera Azure PowerShell för att komma igång. Information om hur du migrerar till Az PowerShell-modulen finns i artikeln om att migrera Azure PowerShell från AzureRM till Az.


# Generates a Random Value
$Random=(New-Guid).ToString().Substring(0,8)

# Variables
$ResourceGroup="MyResourceGroup$Random"
$AppName="webappwithStorage$Random"
$StorageName="webappstorage$Random"
$Location="West US"

# Create a Resource Group
New-AzResourceGroup -Name $ResourceGroup -Location $Location

# Create an App Service Plan
New-AzAppservicePlan -Name WebAppwithStoragePlan -ResourceGroupName $ResourceGroup -Location $Location -Tier Basic

# Create a Web App in the App Service Plan
New-AzWebApp -Name $AppName -ResourceGroupName $ResourceGroup -Location $Location -AppServicePlan WebAppwithStoragePlan

# Create Storage Account
New-AzStorageAccount -Name $StorageName -ResourceGroupName $ResourceGroup -Location $Location -SkuName Standard_LRS

# Get Connection String for Storage Account
$StorageKey=(Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName $ResourceGroup -Name $StorageName).Value[0]

# Assign Connection String to App Setting 
Set-AzWebApp -ConnectionStrings @{ MyStorageConnStr = @{ Type="Custom"; Value="DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=$StorageName;AccountKey=$StorageKey;" } } -Name $AppName -ResourceGroupName $ResourceGroup

Rensa distribution

När skriptet har körts kan följande kommando användas för att ta bort resursgruppen, App Service-appen och alla relaterade resurser.

Remove-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Force

Förklaring av skript

Det här skriptet använder följande kommandon. Varje kommando i tabellen länkar till kommandospecifik dokumentation.

Kommando Kommentarer
New-AzResourceGroup Skapar en resursgrupp där alla resurser lagras.
New-AzAppServicePlan Skapar en App Service-plan.
New-AzWebApp Skapar en App Service-app.
New-AzStorageAccount Skapar ett lagringskonto.
Get-AzStorageAccountKey Hämtar åtkomstnycklarna för Azure Storage-kontot.
Set-AzWebApp Ändrar konfigurationen för en App Service-app.

Nästa steg

Mer information om Azure PowerShell-modulen finns i Azure PowerShell-dokumentationen.

Ytterligare Azure PowerShell exempel för Azure App Service finns i Azure PowerShell exempel.