sys.external_job_streams (Transact-SQL)

Returnerar en rad för indata- eller utdataobjektet som mappats till ett externt direktuppspelningsjobb.

Kolumnnamn Datatyp Beskrivning
job_id Int Objektidentifieringsnummer för det strömmande jobbobjektet. Den här kolumnen mappar till kolumnen object_id i sys.external_streaming_jobs.
stream_id Int Objektidentifieringsnummer för dataströmsobjektet. Den här kolumnen mappar till kolumnen object_id i sys.external_streams.
is_input bit 1 om stream-objektet används en indata för strömningsjobbet, annars 0.
is_output bit 1 om strömobjektet används en utdata för strömningsjobbet, annars 0.

Exempel

Den här katalogvyn används tillsammans med sys.external_streams katalogvyer sys.external_streaming_jobs . En exempelfråga visas nedan

Select
  sj.Name as Job_Name,
  sj.Create_date as Job_Create_date,
  sj.modify_date as Job_Modify_date,
  sj.statement as Stream_Job_Query,
  Input_Stream_Name =
    Case js.is_input
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  output_Stream_Name =
    case js.is_output
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  s.location as Stream_Location
from sys.external_job_streams js
inner join sys.external_streams s on s.object_id = js.stream_id
inner join sys.external_streaming_jobs sj on sj.object_id = js.job_id

Behörigheter

Synligheten för metadata i katalogvyer är begränsad till skyddsbara funktioner som en användare antingen äger eller som användaren har beviljats viss behörighet för. Mer information finns i Konfiguration av synlighet för metadata.

Se även