Migrera från QnA Maker till anpassade frågor och svar

Svar på anpassade frågor, en funktion i Azure Cognitive Service for Language introducerades i maj 2021 med flera nya funktioner, inklusive förbättrad relevans med hjälp av en djupinlärningsrankning, exakta svar och regionstöd från slutpunkt till slutpunkt. Varje anpassat frågesvarsprojekt motsvarar en kunskapsbas i QnA Maker. Du kan enkelt migrera kunskapsbaser från en QnA Maker-resurs till anpassade frågesvarsprojekt i en språkresurs. Du kan också välja att migrera kunskapsbaser från flera QnA Maker-resurser till en specifik språkresurs.

För att kunna migrera kunskapsbaser måste kontot som utför migreringen ha deltagaråtkomst till den valda QnA Maker- och språkresursen. När en kunskapsbas migreras kopieras följande information till det nya anpassade frågesvarsprojektet:

 • QnA-par inklusive förslag på aktiv inlärning.
 • Synonymer och standardsvar från QnA Maker-resursen.
 • Kunskapsbasens namn kopieras till projektbeskrivningsfältet.

Inställningar på resursnivå, till exempel rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) migreras inte till den nya resursen. De här inställningarna på resursnivå måste konfigureras om för språkresursen efter migreringen. Du måste också återaktivera analys för språkresursen.

Steg för att migrera SDK:er

Den här SDK-migreringsguiden är avsedd att underlätta migreringen till det nya klientbiblioteket för frågesvar, Azure.AI.Language.QuestionAnswering, från det gamla, Microsoft.Azure.CognitiveServices.Knowledge.QnAMaker. Den fokuserar på jämförelser sida vid sida för liknande åtgärder mellan de två paketen.

Steg för att migrera kunskapsbaser

Du kan följa stegen nedan för att migrera kunskapsbaser:

 1. Skapa en språkresurs med anpassat frågesvar aktiverat i förväg. När du skapar språkresursen i Azure-portalen visas alternativet för att aktivera svar på anpassade frågor. När du väljer det alternativet och fortsätter uppmanas du att ange Azure Search-information för att spara kunskapsbaserna.

 2. Om du vill lägga till kunskapsbaser på flera språk i språkresursen går du till Language Studio för att skapa ditt första anpassade frågesvarsprojekt och väljer det första alternativet enligt nedan. Språkinställningar för språkresursen kan bara anges när du skapar ett projekt. Om du vill migrera befintliga kunskapsbaser på ett enda språk till språkresursen kan du hoppa över det här steget.

  Screenshot of choose language UI screen

 3. Besök https://www.qnamaker.ai och välj Starta migrering i migreringsanteckningen på kunskapsbassidan. En dialogruta öppnas för att initiera migreringen.

  Start Migration button that appears in a banner on qnamaker.ai

 4. Fyll i den information som krävs för att initiera migreringen. Klientorganisationen väljs automatiskt. Du kan välja att byta klientorganisation.

  Migrate QnAMaker with red selection box around the tenant selection option

 5. Välj QnA Maker-resursen som innehåller de kunskapsbaser som ska migreras.

  Migrate QnAMaker with red selection box around the QnAMaker resource selection option

 6. Välj den språkresurs som du vill migrera kunskapsbaserna till. Du kommer bara att kunna se de språkresurser som har anpassade frågesvar aktiverade. Språkinställningen för språkresursen visas i alternativen. Du kommer inte att kunna migrera kunskapsbaser på flera språk från QnA Maker-resurser till en språkresurs om dess språkinställning inte har angetts.

  Migrate QnAMaker with red selection box around the language resource option currently selected resource contains the information that language is unspecified

  Om du vill migrera kunskapsbaser på flera språk till språkresursen måste du aktivera inställningen för flera språk när du skapar det första anpassade frågesvarsprojektet för språkresursen. Du kan göra det genom att följa anvisningarna i steg 2. Om språkinställningen för språkresursen inte anges tilldelas den språket för den valda QnA Maker-resursen.

 7. Välj alla kunskapsbaser som du vill migrera > och välj Nästa.

  Migrate QnAMaker with red selection box around the knowledge base selection option with a drop-down displaying three knowledge base names

 8. Du kan granska de kunskapsbaser som du planerar att migrera. Det kan finnas vissa valideringsfel i projektnamn eftersom vi följer strängare verifieringsregler för projekt som svarar på anpassade frågor. Lös de här felen på grund av ogiltiga tecken genom att markera kryssrutan (i rött) och klicka på Nästa. Det här är en metod med ett klick för att ersätta de problematiska tecknen i namnet med de godkända tecknen. Om det finns en dubblett genereras ett nytt unikt projektnamn av systemet.

  Varning

  Om du migrerar en kunskapsbas med samma namn som ett projekt som redan finns i målspråkresursen åsidosätts innehållet i projektet av innehållet i den valda kunskapsbasen.

  Screenshot of an error message starting project names can't contain special characters

 9. När du har löst valideringsfelen väljer du Starta migrering

  Screenshot with special characters removed

 10. Det tar några minuter innan migreringen utförs. Avbryt inte migreringen medan den pågår. Du kan navigera till de migrerade projekten i Language Studio efter migreringen.

  Screenshot of successfully migrated knowledge bases with information that you can publish by using Language Studio

  Om några kunskapsbaser inte kan migreras till anpassade frågesvarsprojekt visas ett fel. De vanligaste migreringsfelen inträffar när:

  • Käll- och målresurserna är ogiltiga.
  • Du försöker migrera en tom kunskapsbas (KB).
  • Du har nått gränsen för en Azure Search-instans som är länkad till dina målresurser.

  Screenshot of a failed migration with an example error

  När du har löst dessa fel kan du köra migreringen igen.

 11. Migreringen kopierar bara testinstanserna av dina kunskapsbaser. När migreringen är klar måste du distribuera kunskapsbaserna manuellt för att kopiera testindexet till produktionsindexet.

Nästa steg