NodeTool@0 – Node.js för installationsprogrammet v0

Använd den här uppgiften för att hitta, ladda ned och cachelagras en angiven version av Node.js och lägga till den i PATH.

Syntax

# Node.js tool installer v0
# Finds or downloads and caches the specified version spec of Node.js and adds it to the PATH.
- task: NodeTool@0
 inputs:
  versionSource: 'spec' # 'spec' | 'fromFile'. Required. Source of version. Default: spec.
  #versionSpec: '6.x' # string. Optional. Use when versionSource = spec. Version Spec. Default: 6.x.
  #versionFilePath: # string. Optional. Use when versionSource = fromFile. Path to the .nvmrc file. 
  #checkLatest: false # boolean. Check for Latest Version. Default: false.
  #force32bit: false # boolean. Use 32 bit version on x64 agents. Default: false.
 # Advanced
  #nodejsMirror: 'https://nodejs.org/dist' # string. Set source for Node.js binaries. Default: https://nodejs.org/dist.
# Node.js tool installer v0
# Finds or downloads and caches the specified version spec of Node.js and adds it to the PATH.
- task: NodeTool@0
 inputs:
  versionSpec: '6.x' # string. Required. Version Spec. Default: 6.x.
  #checkLatest: false # boolean. Check for Latest Version. Default: false.
  #force32bit: false # boolean. Use 32 bit version on x64 agents. Default: false.
# Node.js tool installer v0
# Finds or downloads and caches the specified version spec of Node.js and adds it to the PATH.
- task: NodeTool@0
 inputs:
  versionSpec: '6.x' # string. Required. Version Spec. Default: 6.x.
  #checkLatest: false # boolean. Check for Latest Version. Default: false.
# Node Tool Installer v0
# Finds or Downloads and caches specified version spec of Node and adds it to the PATH.
- task: NodeTool@0
 inputs:
  versionSpec: '6.x' # string. Required. Version Spec. Default: 6.x.
  #checkLatest: false # boolean. Check for Latest Version. Default: false.
# YAML Syntax is not supported in TFS 2018.
# Use the classic designer to add and configure tasks.
# See the following Inputs section for details on the inputs that this task supports.

Indata

versionSource - Källa för version
string. Krävs. Tillåtna värden: spec (Ange nodversion) fromFile (Hämta version från fil). Standardvärde: spec.


versionSpec - Versionsspecifikation
string. Valfritt. Använd när versionSource = spec. Standardvärde: 6.x.

Anger versionsspecifikationen för den version som ska hämtas. Exempel: 6.x, 4.x, 6.10.0, >=6.10.0.


versionSpec - Versionsspecifikation
string. Krävs. Standardvärde: 6.x.

Anger versionsspecifikationen för den version som ska hämtas. Exempel: 6.x, 4.x, 6.10.0, >=6.10.0.


versionFilePath - Sökväg till .nvmrc-filen
string. Valfritt. Använd när versionSource = fromFile.

Filsökväg för att hämta version. Exempel: src/.nvmrc.


checkLatest - Sök efter den senaste versionen
boolean. Standardvärde: false.

Anger agenten för att söka efter den senaste tillgängliga versionen som uppfyller versionsspecifikationen. Du kan till exempel välja det här alternativet eftersom du kör den här versionen på din lokalt installerade agent och du alltid vill använda den senaste 6.x versionen.

Tips

Om du använder microsofts värdbaserade agenter bör du lämna detta inställt på false. Microsoft uppdaterar de Microsoft-värdbaserade agenterna regelbundet, men de ligger ofta lite efter den senaste versionen. Om du aktiverar den här parametern kan det leda till att bygget ägnar mycket tid åt att uppdatera till en nyare delversion.


force32bit - Använda 32-bitarsversion på x64-agenter
boolean. Standardvärde: false.

x86 Installerar nodversionen oavsett agentens CPU-arkitektur.


nodejsMirror - Ange källa för Node.js binärfiler
string. Standardvärde: https://nodejs.org/dist.

Använd en alternativ installationsspegling när du hämtar Node.js binärfiler.


Alternativ för aktivitetskontroll

Alla aktiviteter har kontrollalternativ utöver sina uppgiftsindata. Mer information finns i Kontrollalternativ och vanliga uppgiftsegenskaper.

Utdatavariabler

Inga.

Krav

Krav Beskrivning
Pipelinetyper YAML, klassisk version, klassisk version
Körs på Agent, DeploymentGroup
Krav Ingen
Funktioner Om du kör den här aktiviteten uppfyller du följande krav för efterföljande aktiviteter i samma jobb: Node, npm, node.js
Kommandobegränsningar Den här aktiviteten körs med följande kommandobegränsningar: begränsad
Inställningsbara variabler Den här aktiviteten har behörighet att ange följande variabler: PATH
Agentversion 2.182.1 eller senare
Uppgiftskategori Verktyg
Krav Beskrivning
Pipelinetyper YAML, klassisk version, klassisk version
Körs på Agent, DeploymentGroup
Krav Ingen
Funktioner Om du kör den här aktiviteten uppfyller du följande krav för efterföljande aktiviteter i samma jobb: Node, npm, node.js
Kommandobegränsningar Valfri
Inställningsbara variabler Valfri
Agentversion Alla agentversioner som stöds.
Uppgiftskategori Verktyg
Krav Beskrivning
Pipelinetyper YAML, klassisk version, klassisk version
Körs på Agent, DeploymentGroup
Krav Ingen
Funktioner Om du kör den här aktiviteten uppfyller du följande krav för efterföljande uppgifter i samma jobb: Node, npm
Kommandobegränsningar Valfri
Inställningsbara variabler Valfri
Agentversion Alla agentversioner som stöds.
Uppgiftskategori Verktyg
Krav Beskrivning
Pipelinetyper YAML, klassisk version, klassisk version
Körs på Agent, DeploymentGroup
Krav Ingen
Funktioner Om du kör den här uppgiften uppfyller du följande krav för efterföljande aktiviteter i samma jobb: Node
Kommandobegränsningar Valfri
Inställningsbara variabler Valfri
Agentversion Alla agentversioner som stöds.
Uppgiftskategori Verktyg

Se även

En förklaring av verktygsinstallationer och exempel finns i Verktygsinstallationer.