Konfigurera OpenVPN för punkt-till-plats-VPN-gatewayer

Den här artikeln hjälper dig att konfigurera OpenVPN® Protocol på Azure VPN Gateway. Den här artikeln innehåller instruktioner för både Azure Portal och PowerShell.

Förutsättningar

Portalen

 1. I portalen går du till din virtuella nätverksgateway –> punkt-till-plats-konfiguration.

 2. För Tunnel typ väljer du OpenVPN (SSL) i listrutan.

  Select OpenVPN SSL from the dropdown

 3. Spara ändringarna och fortsätt med Nästa steg.

PowerShell

 1. Aktivera OpenVPN på din gateway med hjälp av följande exempel och justera värdena efter behov.

  $gw = Get-AzVirtualNetworkGateway -ResourceGroupName TestRG1 -name VNet1GW
  Set-AzVirtualNetworkGateway -VirtualNetworkGateway $gw -VpnClientProtocol OpenVPN
  
 2. Fortsätt med Nästa steg.

Nästa steg

Information om hur du konfigurerar klienter för OpenVPN finns i Konfigurera OpenVPN-klienter för Windows, macOS och IOS och Linux.

"OpenVPN" är ett varumärke som tillhör OpenVPN Inc.