az appservice vnet-integration

En metod som visar de integreringar av virtuella nätverk som används i en appserviceplan.

Kommandon

az appservice vnet-integration list

Visa en lista över de integreringar av virtuella nätverk som används i en appserviceplan.

az appservice vnet-integration list

Visa en lista över de integreringar av virtuella nätverk som används i en appserviceplan.

az appservice vnet-integration list --plan
                  --resource-group

Exempel

lista de integreringar av virtuella nätverk som används i en appserviceplan

az appservice vnet-integration list -g MyResourceGroup --plan MyAppServicePlan

Obligatoriska parametrar

--plan

AppService-plan.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.