az network cross-region-lb address-pool address

Manage backend addresses of the cross-region load balance backend address pool.

Kommandon

az network cross-region-lb address-pool address add

Add one backend address into the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address list

List all backend addresses of the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address remove

Remove one backend address from the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address show

Show the backend address from the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address update

Update the backend address into the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address wait

Place the CLI in a waiting state until a condition is met.

az network cross-region-lb address-pool address add

Add one backend address into the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address add --frontend-ip
                          --lb-name
                          --name
                          --pool-name
                          --resource-group
                          [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]

Exempel

Add one backend address into the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address add -g MyResourceGroup --lb-name MyLb --pool-name MyAddressPool -n MyAddress --frontend-ip-address /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/cli_test_lb_address_pool_addresses000001/providers/Microsoft.Network/loadBalancers/regional-lb/frontendIPConfigurations/fe-rlb2

Obligatoriska parametrar

--frontend-ip --frontend-ip-address

Klientdelens IP-konfigurations-ID för en regional belastningsutjämning.

--lb-name

Namnet på lastbalanseraren.

--name -n

Namnet på serverdelsadressen.

--pool-name

Namnet på serverdelsadresspoolen.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. Du kan konfigurera standardgruppen med hjälp av az configure --defaults group=<name>.

Valfria parametrar

--no-wait

Vänta inte tills den långvariga åtgärden har slutförts.

accepterade värden: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes

az network cross-region-lb address-pool address list

List all backend addresses of the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address list --lb-name
                           --pool-name
                           --resource-group

Exempel

List all backend addresses of the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address list -g MyResourceGroup --lb-name MyLb --pool-name MyAddressPool

Obligatoriska parametrar

--lb-name

The name of the load balancer.

--pool-name

The name of the backend address pool.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. You can configure the default group using az configure --defaults group=<name>.

az network cross-region-lb address-pool address remove

Remove one backend address from the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address remove --lb-name
                            --name
                            --pool-name
                            --resource-group
                            [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]

Exempel

Remove one backend address from the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address remove -g MyResourceGroup --lb-name MyLb --pool-name MyAddressPool -n MyAddress

Obligatoriska parametrar

--lb-name

The name of the load balancer.

--name -n

Name of the backend address.

--pool-name

The name of the backend address pool.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. You can configure the default group using az configure --defaults group=<name>.

Valfria parametrar

--no-wait

Do not wait for the long-running operation to finish.

accepterade värden: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes

az network cross-region-lb address-pool address show

Show the backend address from the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address show --lb-name
                           --name
                           --pool-name
                           --resource-group

Exempel

Show the backend address from the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address show -g MyResourceGroup --lb-name MyLb --pool-name MyAddressPool -n MyAddress

Obligatoriska parametrar

--lb-name

The name of the load balancer.

--name -n

Name of the backend address.

--pool-name

The name of the backend address pool.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. You can configure the default group using az configure --defaults group=<name>.

az network cross-region-lb address-pool address update

Update the backend address into the load balance backend address pool.

az network cross-region-lb address-pool address update --lb-name
                            --name
                            --pool-name
                            --resource-group
                            [--add]
                            [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                            [--frontend-ip]
                            [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                            [--remove]
                            [--set]

Exempel

Uppdatera klientdelens IP-adress för serverdelsadressen till lastbalansens serverdelsadresspool.

az network cross-region-lb address-pool address update -g MyResourceGroup --lb-name MyLb --pool-name MyAddressPool -n MyAddress --frontend-ip-address /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/cli_test_lb_address_pool_addresses000001/providers/Microsoft.Network/loadBalancers/regional-lb/frontendIPConfigurations/fe-rlb2

Obligatoriska parametrar

--lb-name

The name of the load balancer.

--name -n

Name of the backend address.

--pool-name

The name of the backend address pool.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. You can configure the default group using az configure --defaults group=<name>.

Valfria parametrar

--add

Lägg till ett objekt i en lista med objekt genom att ange en sökväg och nyckel/värde-par. Exempel: --add property.listProperty <key=value, string eller JSON string>.

--force-string

När du använder "set" eller "add" bevarar du strängliteraler i stället för att försöka konvertera till JSON.

accepterade värden: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--frontend-ip --frontend-ip-address

The frontend IP configuration ID of a regional load balance.

--no-wait

Do not wait for the long-running operation to finish.

accepterade värden: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--remove

Ta bort en egenskap eller ett element från en lista. Exempel: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--set

Uppdatera ett objekt genom att ange en egenskapssökväg och ett värde som ska anges. Exempel: --set property1.property2=.

az network cross-region-lb address-pool address wait

Place the CLI in a waiting state until a condition is met.

az network cross-region-lb address-pool address wait [--created]
                           [--custom]
                           [--deleted]
                           [--exists]
                           [--ids]
                           [--interval]
                           [--lb-name]
                           [--pool-name]
                           [--resource-group]
                           [--subscription]
                           [--timeout]
                           [--updated]

Valfria parametrar

--created

Vänta tills du har skapat med "provisioningState" på "Succeeded".

standardvärde: False
--custom

Vänta tills villkoret uppfyller en anpassad JMESPath-fråga. T.ex. provisioningState!='InProgress', instanceView.statuses[?code=='PowerState/running'].

--deleted

Vänta tills den har tagits bort.

standardvärde: False
--exists

Vänta tills resursen finns.

standardvärde: False
--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--interval

Avsökningsintervall i sekunder.

standardvärde: 30
--lb-name

The name of the load balancer.

--pool-name

The name of the backend address pool.

--resource-group -g

Namnet på resursgruppen. You can configure the default group using az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--timeout

Maximal väntetid i sekunder.

standardvärde: 3600
--updated

Vänta tills det har uppdaterats med provisioningState på Lyckades.

standardvärde: False