Kundernas instrumentpanel i analys på den kommersiella marknadsplatsen

Den här artikeln innehåller information om instrumentpanelen Kunder i Partnercenter. Den här instrumentpanelen visar information om dina kunder, inklusive tillväxttrender, som presenteras i ett grafiskt och nedladdningsbart format.

Anteckning

Detaljerade definitioner av analysterminologi finns i Terminologi för analys på den kommersiella marknadsplatsen och vanliga frågor.

Instrumentpanelen Kunder

Instrumentpanelen Kunder visar data för kunder som har köpt dina erbjudanden. Du kan visa grafiska representationer av följande objekt:

 • Aktiva och omsned kundernas trend
 • Kundtillväxttrend inklusive befintliga, nya och omsättningsinriktade kunder
 • Kunder efter order och användning
 • Kundernas percentil
 • Kundtyp efter order och användning
 • Kunder efter geografi
 • Informationstabell för kunder
 • Sidfilter för kunder

Anteckning

Den maximala svarstiden mellan kundförvärv och rapportering i Partnercenter är 48 timmar.

Instrumentpanelsfilter för kundsidan

Skärmbild som visar knappen Filter på skärmen Insikter på instrumentpanelen Kunder.

Dessa filter tillämpas på sidan Kunder. Välj flera filter för att återge diagrammet för det du vill se i dataexporten Detaljerade beställningar . Filter tillämpas på de data som extraherats för det månadsintervall som du valde i det övre högra hörnet på sidan.

Sidan har filter på instrumentpanelsnivå:

 • Försäljningskanal
 • Marketplace-prenumerations-ID
 • Kund-ID
 • Kundnamn
 • Kundens företagsnamn
 • Land/region

Varje filter kan expanderas med flera alternativ som du kan välja. Filteralternativen är dynamiska och baseras på det valda datumintervallet.

Aktiva och omsned kundernas trend

Den här widgeten visar din aktiva och omsättningsinriktade kundtrend för den valda beräkningsperioden. Linjediagrammet representerar trenden och du kan visa värdet för varje månad genom att hovra över linjen. Procentvärdet under Aktiva kunder i widgeten representerar tillväxten under den valda beräkningsperioden. Följande skärmbild visar till exempel en minskning med 1,93 % i aktiva kunder för den valda beräkningsperioden.

Skärmbild som visar widgeten Kunder på sidan Kunder.

Det finns tre kundtyper: nya, befintliga och omsättningsrelaterade.

 • En ny kund har köpt ett eller flera av dina erbjudanden för första gången inom den valda månaden.
 • En befintlig kund har förvärvat ett eller flera av dina erbjudanden före den valda månaden.
 • En kund med omsättning har avbrutit alla erbjudanden som tidigare köpts. Kunder med omsättning för VM-erbjudanden beräknas som kunder som inte visade någon VM-användning på två dagar eller mer. Kunder med omsättning representeras på den negativa axeln i trendwidgeten.

Välj ellipsen (...) för att kopiera widgetavbildningen, ladda ned aggregerade widgetdata som en .csv fil eller ladda ned bilden som PDF.

Kundtillväxttrend inklusive befintliga, nya och omsättningsinriktade kunder

Den här widgeten visar trend och antal kunder, inklusive nya, befintliga och omsättningsrelaterade, med en tillväxttrend månad för månad.

 • Linjediagrammet representerar den totala kundtillväxtprocenten.
 • Månadskolumnen representerar antalet kunder som staplats efter nya, befintliga och omsättningskunder.
 • Antalet kundomsättningar visas på den negativa riktningen för X-axeln.
 • Du kan välja specifika förklaringsobjekt för att visa mer detaljerade vyer. Välj till exempel nya kunder i förklaringen för att endast visa nya kunder.
 • Om du hovrar över en kolumn i diagrammet visas endast information för den månaden.

Skärmbild som visar trendwidgeten Kunder på sidan Kunder.

Välj ellipsen (...) för att kopiera widgetavbildningen, ladda ned aggregerade widgetdata som .csv fil eller ladda ned bilden som PDF.

Beställningar efter kundtyp

Det här diagrammet har flikar för Beställningar, Normaliserad användning och Råanvändning. Välj Beställningar för att visa orderinformation.

Skärmbild som visar fliken Beställningar på sidan Kunder.

 • Leader-styrelsen presenterar information om de kunder som rangordnas efter orderantal. När du har valt en kund visas kundinformationen i avsnitten "Information", "Beställningar efter SKU:er" och "SKU:er efter säten".
 • Kundprofilinformationen visas i det här utrymmet när utgivare loggas in med en ägarroll. Om utgivare är inloggade med en deltagarroll är informationen i det här avsnittet inte tillgänglig.
 • Ringdiagrammet Beställningar efter SKU:er visar uppdelningen av beställningar som köpts för planer. De fem främsta abonnemangen med högst orderantal visas, medan resten av beställningarna grupperas under Vila alla.
 • Ringdiagrammet SKU:er efter säten visar uppdelningen av platser som beställts för planer. De fem främsta planerna med de högsta platserna visas, medan resten av beställningarna grupperas under Rest All.

Välj Normaliserad användning eller Raw-användning för dessa vyer.

 • Leader-styrelsen visar information om de kunder som rangordnas efter antal användningstimmar. När du har valt en kund visas information om kunden i avsnittet "Information", "Normaliserad användning efter erbjudanden" och "Normaliserad användning per virtuell dator(VM)-storlek".
 • Kundprofilinformationen visas i det här utrymmet när utgivare loggas in med en ägarroll. Om utgivare är inloggade med en deltagarroll är informationen i det här avsnittet inte tillgänglig.
 • Ringdiagrammet Normaliserad användning efter erbjudanden visar uppdelningen av användningen som används av erbjudandena. De fem främsta abonnemangen med det högsta användningsantalet visas, medan resten av erbjudandena grupperas under Vila alla.
 • Ringdiagrammet Normaliserad användning efter VM-storlek visar uppdelningen av användningen som förbrukas av olika VM-storlekar. De fem främsta VM-storlekarna med den högsta normaliserade användningen visas, medan resten av användningen grupperas under Vila alla.

Välj ellipsen (...) för att kopiera widgetavbildningen, ladda ned aggregerade widgetdata som .csv fil eller ladda ned bilden som PDF.

Percentil för de främsta kunderna

Percentildiagrammet De främsta kunderna har tre flikar, "Beställningar", "Normaliserad användning" och "Råanvändning". Den översta kund percentilen visas längs x-axeln, baserat på antalet beställningar. Y-axeln visar kundens orderantal. Den sekundära y-axeln (linjediagram) visar den kumulativa procentandelen av det totala antalet beställningar. Du kan visa information genom att hovra över punkter längs linjediagrammet.

Skärmbild som visar flikarna beställningar i den översta widgeten för kundens percentil på sidan Kunder.

Välj ellipsen (...) för att kopiera widgetavbildningen, ladda ned aggregerade widgetdata som .csv fil eller ladda ned bilden som PDF.

Kundtyp efter order och användning

Diagrammet Beställningar/användning efter kundtyp visar antalet beställningar, normaliserad användning och obehandlade användningstimmar uppdelade mellan nya kunder och befintliga kunder. baserat på valet av beställningar, normaliserad och rå användning i diagrammet.

Det här diagrammet visar följande:

 • En ny kund har förvärvat ett eller flera av dina erbjudanden eller rapporterat användning för första gången inom samma kalendermånad (y-axel).
 • En befintlig kund har tidigare förvärvat ett erbjudande från dig eller rapporterat användning före den kalendermånad som rapporterats (på y-axeln).

Skärmbild som visar fliken Beställningar i widgeten Beställningar efter kundtyp på sidan Kunder.

Välj ellipsen (...) för att kopiera widgetavbildningen, ladda ned aggregerade widgetdata som .csv fil eller ladda ned bilden som PDF.

Kunder efter geografi

För den valda beräkningsperioden visar tabellen det totala antalet kunder mot geografidimensionen.

Skärmbild som visar fliken Beställningar i widgeten Beställningar efter geografi på sidan Kunder.

Välj ellipsen (...) för att kopiera widgetavbildningen, ladda ned aggregerade widgetdata som .csv fil eller ladda ned bilden som PDF.

Tabell med kundinformation

Viktigt

Om du vill ladda ned data i CSV använder du alternativet Ladda ned data som är tillgängligt överst på sidan.

Tabellen Kundinformation visar en numrerad lista över de 1 000 främsta kunderna sorterade efter det datum då de först förvärvade ett av dina erbjudanden. Du kan expandera ett avsnitt genom att välja expansionsikonen i informationsfliksområdet.

Skärmbild som visar tabellen Kundinformation på skärmen Insikter på instrumentpanelen Kunder.

 • Kundens personliga information kommer endast att vara tillgänglig om kunden har gett sitt medgivande. Du kan bara visa den här informationen om du har loggat in med en ägarrollsnivå med behörigheter.
 • Varje kolumn i rutnätet kan sorteras.
 • Använd filter i tabellen om du bara vill visa de data som du är intresserad av. Filtrera data efter Företagsnamn, Kund-ID, Marketplace-prenumerations-ID, Azure-licenstyp, Datum hämtat, Datum förlorat, Kund Email, Kundland/Region/Delstat/Stad/Zip, Kundspråk och så vidare.
 • När ett erbjudande köps av en skyddad kund maskeras information i Kundinformation (****************).
 • Kunddimensionsinformation som företagsnamn, kundnamn och kund Email finns på organisations-ID-nivå, inte på Azure Marketplace eller transaktionsnivå för Microsofts kommersiella marknadsplats.

Välj ellipsen (...) för att kopiera widgetavbildningen eller ladda ned bilden som pdf.

Tabell 1: Ordlista med datatermer

Kolumnnamn i
användargränssnitt
Attributnamn Definition Kolumnnamn i programmatiskt
åtkomstrapporter
Marketplace-prenumerations-ID Marketplace-prenumerations-ID Den unika identifierare som är associerad med Den Azure-prenumeration som kunden använde för att köpa ditt erbjudande på den kommersiella marknadsplatsen. För infrastrukturerbjudanden är detta kundens GUID för Azure-prenumeration. För SaaS-erbjudanden visas detta som nollor eftersom SaaS-inköp inte kräver någon Azure-prenumeration. MarketplaceSubscriptionId
DateAcquired Anskaffat datum Det första datumet då kunden köpte ett erbjudande som du publicerade. DateAcquired
DateLost Borttappat datum Det sista datumet då kunden avbröt det sista av alla tidigare köpta erbjudanden. DateLost
Leverantörens namn Leverantörens namn Namnet på providern som ingår i relationen mellan Microsoft och kunden. Om kunden är enterprise via återförsäljare är detta återförsäljaren. Om en molnlösningsleverantör (CSP) är inblandad är det här CSP:en. ProviderName
Provider Email Provider Email E-postadressen till den leverantör som är involverad i relationen mellan Microsoft och kunden. Om kunden är enterprise via återförsäljare är detta återförsäljaren. Om en molnlösningsleverantör (CSP) är inblandad är det här CSP:en. ProviderEmail
FirstName Kundens förnamn Det förnamn som kunden anger. Namnet kan skilja sig från namnet i en kunds Azure-prenumeration. FirstName
LastName Kundens efternamn Det efternamn som kunden anger. Namnet kan skilja sig från namnet i en kunds Azure-prenumeration. LastName
E-post Kundens Email Den e-postadress som tillhandahålls av slutkunden. Email kan skilja sig från e-postadressen i en kunds Azure-prenumeration. E-post
Kundens företagsnamn Kundens företagsnamn Företagets namn som tillhandahålls av kunden. Namnet kan skilja sig från staden i en kunds Azure-prenumeration. CustomerCompany Name
CustomerCity Kundstad Stadens namn som tillhandahålls av kunden. Staden kan skilja sig från staden i en kunds Azure-prenumeration. CustomerCity
Kundens postnummer Kundens postnummer Det postnummer som kunden tillhandahåller. Koden kan skilja sig från postnumret i en kunds Azure-prenumeration. CustomerPostal Code
CustomerCommunicationCulture Språk för kundkommunikation Det språk som kunden föredrar för kommunikation. CustomerCommunicationCulture
CustomerCountryRegion Kundens land/region Namnet på det land/den region som kunden anger. Land/region kan skilja sig från landet/regionen i en kunds Azure-prenumeration. CustomerCountryRegion
AzureLicenseType Azure-licenstyp Den typ av licensavtal som kunder använder för att köpa Azure. Kallas även kanalen. Möjliga värden är:
– Molnlösningsleverantör
– Enterprise
– Företag via återförsäljare
- Betala per användning
AzureLicenseType
ReklamAnpassare Är kampanjkontakt anmäl dig Värdet låter dig veta om kunden proaktivt har valt kampanjkontakt från utgivare. För närvarande presenterar vi inte alternativet för kunder, så vi har angett "Nej" över hela linjen. När den här funktionen har distribuerats börjar vi uppdatera därefter. ReklamAnpassare
CustomerState Kundtillstånd Den bosättningsstat som kunden har tillhandahållit. Tillståndet kan skilja sig från det tillstånd som anges i en kunds Azure-prenumeration. CustomerState
CommerceRootCustomer Commerce Root-kund Ett faktureringskonto-ID kan associeras med flera kund-ID:t.
En kombination av ett faktureringskonto-ID och ett kund-ID kan associeras med flera prenumerationer på den kommersiella marknadsplatsen.
Commerce Root Customer anger namnet på prenumerationens kund.
CommerceRootCustomer
Kund-ID Kund-ID Den unika identifierare som tilldelats en kund. En kund kan ha noll eller fler Azure Marketplace prenumerationer. CustomerId
Faktureringskonto-ID Faktureringskonto-ID Identifieraren för det konto som faktureringen genereras för. Mappa faktureringskonto-ID till customerID för att ansluta din utbetalningstransaktionsrapport till kund-, order- och användningsrapporterna. BillingAccountId
Typ av kund Typ av kund Värdet för det här fältet betyder typen av kund. Möjliga värden är:
-Individuella
-Organisation
CustomerType
OfferName OfferName Namnet på erbjudandet på den kommersiella marknadsplatsen OfferName
PlanID PlanID Visningsnamnet för planen som angavs när erbjudandet skapades i Partnercenter PlanID
SKU SKU Planen som är associerad med erbjudandet SKU
Ej tillämpligt lastModifiedAt Den senaste tidsstämpeln för kundköp. Använd det här fältet via programmerings-API-åtkomst för att hämta den senaste ögonblicksbilden av alla kundköpstransaktioner sedan ett visst datum lastModifiedAt
Ej tillämpligt AddressLine1 Avsnittet Adressrad 1 i kundens gatuadress AddressLine1
Ej tillämpligt Fakturerings-ID Fakturerings-ID för företagskund BillingID
Ej tillämpligt ID för privat erbjudande ID:t för att identifiera ett privat marketplace-erbjudande ID för privat erbjudande
Ej tillämpligt Namn på privat erbjudande Namnet som angavs när det privata erbjudandet skapades Namn på privat erbjudande
Ej tillämpligt Email Email av entiteten som köper eller etablerar ett erbjudande. Detta kan vara samma eller annorlunda än e-postmeddelandet för entiteten "fakturera till" Email
Ej tillämpligt ReferenceId En unik identifierare som anger etablerade instanser eller köpta erbjudanden från kunden. Den här nyckeln kan användas för att länka till order och användningsrapport ReferenceId
Erbjudande-ID Erbjudande-ID ID:t för att identifiera ett Marketplace-erbjudande OfferId
Är privat plan Är privat plan Anger om ett Marketplace-erbjudande är en privat plan.

-0 värde anger falskt
-1 värde anger sant
IsPrivatePlan
MultiParty MultiParty Flagga som anger om en privat erbjudandetransaktion involverade flera parter.

-1 anger att både en ISV och en kanalpartner var inblandade.
-0 anger att endast en ISV-partner var inblandad.
MultiParty
Partnerinformation Partnerinformation Representerar SellerID och namnet på de partner som ingår i en transaktion med ett privat erbjudande med flera parter. PartnerInfo
Försäljningsanteckningar Försäljningsanteckningar Försäljningsnota som lagts till av en ISV eller en Kanalpartner när det privata erbjudandet skapas. En ISV kan inte visa kanalpartnerns försäljningsanteckningar och vice versa. SalesNotes

Nästa steg