Add-AzureADMSAdministrativeUnitMember

Lägger till en administrativ enhetsmedlem.

Syntax

Add-AzureADMSAdministrativeUnitMember
   -Id <String>
   -RefObjectId <String>
   [-InformationAction <ActionPreference>]
   [-InformationVariable <String>]
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Add-AzureADMSAdministrativeUnitMember lägger till en medlem i Active Directory-administrationsenheten.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> {{ Add example code here }}

{{ Lägg till exempelbeskrivning här }}

Parametrar

-Id

Anger ID för en administrativ Active Directory-enhet.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-InformationAction

Anger hur denna cmdlet svarar på en informationshändelse. Godkända värden för den här parametern är: * Fortsätt

  • Ignorera
  • Fråga
  • SilentlyContinue
  • Stoppa
  • Suspend
Type:ActionPreference
Aliases:infa
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InformationVariable

Anger en variabel där ett informationshändelsemeddelande ska lagras.

Type:String
Aliases:iv
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-RefObjectId

Anger det unika ID:t för det specifika Azure Active Directory-objekt som ska tilldelas som ägare/chef/medlem.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False