Add-History

Lägger till poster i sessionshistoriken.

Syntax

Add-History
   [[-InputObject] <PSObject[]>]
   [-Passthru]
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Add-History lägger till poster i slutet av sessionshistoriken, d.v.s. listan över kommandon som angetts under den aktuella sessionen.

Sessionshistoriken är en lista över de kommandon som angavs under sessionen. Sessionshistoriken representerar körningsordningen, statusen och start- och sluttiderna för kommandot. När du anger varje kommando lägger PowerShell till det i historiken så att du kan återanvända det. Mer information om sessionshistoriken finns i about_History.

Sessionshistoriken hanteras separat från historiken som underhålls av PSReadLine-modulen . Båda historikerna är tillgängliga i sessioner där PSReadLine läses in. Den här cmdleten fungerar bara med sessionshistoriken. Mer information finns i about_PSReadLine.

Du kan använda cmdleten Get-History för att hämta kommandona och skicka dem till Add-History, eller så kan du exportera kommandona till en CSV- eller XML-fil, sedan importera kommandona och skicka den importerade filen till Add-History. Du kan använda den här cmdleten för att lägga till specifika kommandon i historiken eller för att skapa en enda historikfil som innehåller kommandon från mer än en session.

Exempel

Exempel 1: Lägga till kommandon i historiken för en annan session

Det här exemplet lägger till kommandon som skrivits i en PowerShell-session i historiken för en annan PowerShell-session.

Get-History | Export-Csv c:\testing\history.csv -IncludeTypeInformation
Import-Csv c:\testing\history.csv | Add-History

Det första kommandot hämtar objekt som representerar kommandona i historiken och exporterar dem till History.csv filen.

Det andra kommandot skrivs på kommandoraden i en annan session. Den använder cmdleten Import-Csv för att importera objekten History.csv i filen. Pipelineoperatorn (|) skickar objekten till cmdleten Add-History , vilket lägger till objekten som representerar kommandona i History.csv filen till den aktuella sessionshistoriken.

Exempel 2: Importera och köra kommandon

Det här exemplet importerar kommandon från History.xml filen, lägger till dem i den aktuella sessionshistoriken och kör sedan kommandona i den kombinerade historiken.

Import-Clixml c:\temp\history.xml | Add-History -PassThru | ForEach-Object -Process {Invoke-History}

Det första kommandot använder cmdleten Import-Clixml för att importera en kommandohistorik som exporterades till History.xml filen. Pipelineoperatorn skickar kommandona till cmdleten Add-History , vilket lägger till kommandona i den aktuella sessionshistoriken. Parametern PassThru skickar objekten som representerar de tillagda kommandona i pipelinen.

Kommandot använder sedan cmdleten ForEach-ObjectInvoke-History för att tillämpa kommandot på vart och ett av kommandona i den kombinerade historiken. Kommandot Invoke-History är formaterat som ett skriptblock, omgivet av klammerparenteser ({}), som krävs av parametern Process för cmdleten ForEach-Object .

Exempel 3: Lägg till kommandon i historiken i slutet av historiken

Det här exemplet lägger till de första fem kommandona i historiken i slutet av historiklistan.

Get-History -Id 5 -Count 5 | Add-History

Cmdleten Get-History hämtar de fem kommandon som slutar med kommando 5. Pipelineoperatorn skickar dem till cmdleten Add-History , som lägger till dem i den aktuella historiken. Kommandot Add-History innehåller inga parametrar, men PowerShell associerar objekten som skickas via pipelinen med parametern InputObject för Add-History.

Exempel 4: Lägg till kommandon i en .csv fil i den aktuella historiken

Det här exemplet lägger till kommandona i filen i History.csv den aktuella sessionshistoriken.

$a = Import-Csv c:\testing\history.csv
Add-History -InputObject $a -PassThru

Cmdleten Import-Csv importerar kommandona i History.csv filen och lagrar dess innehåll i variabeln $a.

Det andra kommandot använder cmdleten Add-History för att lägga till kommandon från History.csv till den aktuella sessionshistoriken. Den använder parametern InputObject för att ange variabeln $a och parametern PassThru för att generera ett objekt som ska visas på kommandoraden. Utan parametern PassThru genererar cmdleten Add-History inga utdata.

Exempel 5: Lägg till kommandon i en .xml fil i den aktuella historiken

Det här exemplet lägger till kommandona i filen i history.xml den aktuella sessionshistoriken.

Add-History -InputObject (Import-Clixml c:\temp\history.xml)

Parametern InputObject skickar resultatet av kommandot inom parentes till cmdleten Add-History . Kommandot inom parenteser, som körs först, importerar history.xml filen till PowerShell. Cmdleten Add-History lägger sedan till kommandona i filen i sessionshistoriken.

Parametrar

-InputObject

Anger en matris med poster som ska läggas till i historiken som HistoryInfo-objekt i sessionshistoriken. Du kan använda den här parametern för att skicka ett HistoryInfo-objekt , till exempel de som returneras av Get-Historycmdletarna , Import-Clixmleller Import-Csv till Add-History.

Type:PSObject[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Passthru

Anger att den här cmdleten returnerar ett HistoryInfo-objekt för varje historikpost. Som standard genererar denna cmdlet inga utdata.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

HistoryInfo

Du kan skicka ett HistoryInfo-objekt till den här cmdleten.

Utdata

None or Microsoft.PowerShell.Commands.HistoryInfo

Den här cmdleten returnerar ett HistoryInfo-objekt om du anger parametern PassThru . Annars genererar den här cmdleten inga utdata.

Kommentarer

Sessionshistoriken är en lista över de kommandon som angavs under sessionen tillsammans med ID:t. Sessionshistoriken representerar körningsordningen, statusen och start- och sluttiderna för kommandot. När du anger varje kommando lägger PowerShell till det i historiken så att du kan återanvända det. Mer information om sessionshistoriken finns i about_History.

Om du vill ange de kommandon som ska läggas till i historiken använder du parametern InputObject . Kommandot Add-History accepterar endast HistoryInfo-objekt , till exempel de som returneras för varje kommando av cmdleten Get-History . Du kan inte skicka en sökväg och ett filnamn eller en lista med kommandon.

Du kan använda parametern InputObject för att skicka en fil med HistoryInfo-objekt till Add-History. Det gör du genom att exportera resultatet av ett Get-History kommando till en fil med hjälp av cmdleten Export-Csv eller Export-Clixml och sedan importera filen med hjälp Import-Csv av cmdletarna eller Import-Clixml . Du kan sedan skicka filen med importerade HistoryInfo-objekt till Add-History via en pipeline eller i en variabel. Mer information finns i exemplen.

Filen med HistoryInfo-objekt som du skickar till cmdleten Add-History måste innehålla typinformation, kolumnrubriker och alla egenskaper för HistoryInfo-objekten . Om du tänker skicka tillbaka objekten till Add-Historyska du inte använda parametern NoTypeInformation i cmdleten Export-Csv och ta inte bort typinformation, kolumnrubriker eller fält i filen.

Om du vill ändra sessionshistoriken exporterar du sessionen till en CSV- eller XML-fil, ändrar filen, importerar filen och använder Add-History den för att lägga till den i den aktuella sessionshistoriken.