Where-Object

Markerar objekt från en samling baserat på deras egenskapsvärden.

Syntax

Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   [-EQ]
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-FilterScript] <ScriptBlock>
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -Match
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CEQ
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -NE
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CNE
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -GT
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CGT
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -LT
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CLT
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -GE
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CGE
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -LE
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CLE
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -Like
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CLike
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -NotLike
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CNotLike
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CMatch
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -NotMatch
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CNotMatch
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -Contains
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CContains
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -NotContains
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CNotContains
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -In
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CIn
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -NotIn
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -CNotIn
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -Is
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   [[-Value] <Object>]
   -IsNot
   [<CommonParameters>]
Where-Object
   [-InputObject <PSObject>]
   [-Property] <String>
   -Not
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Where-Object väljer objekt som har specifika egenskapsvärden från samlingen med objekt som skickas till den. Du kan till exempel använda cmdleten Where-Object för att välja filer som har skapats efter ett visst datum, händelser med ett visst ID eller datorer som använder en viss version av Windows.

Från och med Windows PowerShell 3.0 finns det två olika sätt att skapa ett Where-Object kommando.

 • Skriptblock. Du kan använda ett skriptblock för att ange egenskapsnamnet, en jämförelseoperator och ett egenskapsvärde. Where-Object returnerar alla objekt som skriptblockssatsen är sann för.

  Följande kommando hämtar till exempel processer i prioritetsklassen Normal , det vill säga processer där värdet för egenskapen PriorityClass är Normallika med .

  Get-Process | Where-Object {$_.PriorityClass -eq "Normal"}

  Alla PowerShell-jämförelseoperatorer är giltiga i skriptblocksformatet. Mer information finns i about_Comparison_Operators.

 • Jämförelseuttryck. Du kan också skriva en jämförelse-instruktion, vilket är mycket mer som naturligt språk. Jämförelseinstruktioner introducerades i Windows PowerShell 3.0.

  Följande kommandon hämtar till exempel även processer som har prioritetsklassen Normal. Dessa kommandon är likvärdiga och kan användas synonymt.

  Get-Process | Where-Object -Property PriorityClass -eq -Value "Normal"

  Get-Process | Where-Object PriorityClass -eq "Normal"

  Från och med Windows PowerShell 3.0 Where-Object lägger till jämförelseoperatorer som parametrar i ett Where-Object kommando. Om inget anges är alla operatorer skiftlägesokänsliga. Före Windows PowerShell 3.0 kunde jämförelseoperatorerna i PowerShell-språket endast användas i skriptblock.

När du anger en enda egenskap till Where-Objectbehandlas värdet för egenskapen som ett booleskt uttryck. När värdet för Length inte är noll utvärderas uttrycket till $true. Exempelvis: ('hi', '', 'there') | Where-Object Length

Föregående exempel är funktionellt likvärdigt med:

 • ('hi', '', 'there') | Where-Object Length -GT 0
 • ('hi', '', 'there') | Where-Object {$_.Length -gt 0}

Mer information om hur booleska värden utvärderas finns i about_Booleans.

Exempel

Exempel 1: Hämta stoppade tjänster

De här kommandona hämtar en lista över alla tjänster som har stoppats för närvarande. Den $_ automatiska variabeln representerar varje objekt som skickas till cmdleten Where-Object .

Det första kommandot använder skriptblocksformatet. Det andra kommandot använder jämförelseuttrycksformatet. Kommandona är likvärdiga och kan användas synonymt.

Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}
Get-Service | where Status -eq "Stopped"

Exempel 2: Hämta processer baserat på arbetsuppsättning

Dessa kommandon visar processer som har en arbetsuppsättning som är större än 250 MEGABYTE (MB). Scriptblock och instruktionssyntaxen är likvärdiga och kan användas synonymt.

Get-Process | Where-Object {$_.WorkingSet -GT 250MB}
Get-Process | Where-Object WorkingSet -GT (250MB)

Exempel 3: Hämta processer baserat på processnamn

Dessa kommandon hämtar de processer som har ett ProcessName-egenskapsvärde som börjar med bokstaven p. Med operatorn Match kan du använda matchningar för reguljära uttryck.

Scriptblock och instruktionssyntaxen är likvärdiga och kan användas synonymt.

Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -Match "^p.*"}
Get-Process | Where-Object ProcessName -Match "^p.*"

Exempel 4: Använd jämförelseuttrycksformatet

Det här exemplet visar hur du använder cmdletens Where-Object nya jämförelseuttrycksformat.

Det första kommandot använder jämförelseuttrycksformatet. I det här kommandot används inga alias och alla parametrar innehåller parameternamnet.

Det andra kommandot är den mer naturliga användningen av jämförelsekommandoformatet. Aliaset where ersätts med cmdlet-namnet Where-Object och alla valfria parameternamn utelämnas.

Get-Process | Where-Object -Property Handles -GE -Value 1000
Get-Process | where Handles -GE 1000

Exempel 5: Hämta kommandon baserat på egenskaper

Det här exemplet visar hur du skriver kommandon som returnerar objekt som är sanna eller falska eller har något värde för en angiven egenskap. Varje exempel visar både skriptblocket och jämförelseuttrycksformaten för kommandot.

# Use Where-Object to get commands that have any value for the OutputType property of the command.
# This omits commands that do not have an OutputType property and those that have an OutputType
# property, but no property value.
Get-Command | where OutputType
Get-Command | where {$_.OutputType}

# Use Where-Object to get objects that are containers.
# This gets objects that have the **PSIsContainer** property with a value of $True and excludes all
# others.
Get-ChildItem | where PSIsContainer
Get-ChildItem | where {$_.PSIsContainer}

# Finally, use the Not operator (!) to get objects that are not containers.
# This gets objects that do have the **PSIsContainer** property and those that have a value of
# $False for the **PSIsContainer** property.
Get-ChildItem | where {!$_.PSIsContainer}
# You cannot use the Not operator (!) in the comparison statement format of the command.
Get-ChildItem | where PSIsContainer -eq $False

Exempel 6: Använd flera villkor

Get-Module -ListAvailable | where {
  ($_.Name -notlike "Microsoft*" -and $_.Name -notlike "PS*") -and $_.HelpInfoUri
}

Det här exemplet visar hur du skapar ett Where-Object kommando med flera villkor.

Det här kommandot hämtar icke-kärnmoduler som stöder funktionen Uppdateringsbar hjälp. Kommandot använder parametern ListAvailable för cmdleten Get-Module för att hämta alla moduler på datorn. En pipelineoperator (|) skickar modulerna till cmdleten Where-Object , som hämtar moduler vars namn inte börjar med Microsoft eller PSoch har ett värde för egenskapen HelpInfoURI , som talar om för PowerShell var du hittar uppdaterade hjälpfiler för modulen. Jämförelseinstruktionerna är anslutna med den logiska operatorn And .

I exemplet används skriptblockets kommandoformat. Logiska operatorer, till exempel And och Or, är endast giltiga i skriptblock. Du kan inte använda dem i jämförelseuttrycksformatet för ett Where-Object kommando.

Parametrar

-CContains

Anger att denna cmdlet hämtar objekt från en samling om objektets egenskapsvärde är en exakt matchning för det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -CContains "svchost"

CContains refererar till en samling värden och är sant om samlingen innehåller ett objekt som är en exakt matchning för det angivna värdet. Om indata är ett enda objekt konverterar PowerShell det till en samling av ett objekt.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CEQ

Anger att denna cmdlet hämtar objekt om egenskapsvärdet är samma som det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CGE

Anger att denna cmdlet hämtar objekt om egenskapsvärdet är större än eller lika med det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CGT

Anger att denna cmdlet hämtar objekt om egenskapsvärdet är större än det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CIn

Anger att denna cmdlet hämtar objekt om egenskapsvärdet innehåller det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Exempelvis: Get-Process | where -Value "svchost" -CIn ProcessName

CIn liknar CContains, förutom att egenskaps- och värdepositionerna är omvända. Följande påståenden är till exempel båda sanna.

"abc", "def" -CContains "abc"

"abc" -CIn "abc", "def"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CLE

Anger att denna cmdlet hämtar objekt om egenskapsvärdet är mindre än eller lika med det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CLike

Anger att denna cmdlet hämtar objekt om egenskapsvärdet matchar ett värde som innehåller jokertecken (*). Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -CLike "*host"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CLT

Anger att denna cmdlet hämtar objekt om egenskapsvärdet är mindre än det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CMatch

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet matchar det angivna reguljära uttrycket. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig. När indata är skalär sparas det matchade värdet i $Matches den automatiska variabeln.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -CMatch "Shell"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CNE

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet skiljer sig från det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CNotContains

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet för objektet inte är en exakt matchning för det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -CNotContains "svchost"

NotContains och CNotContains refererar till en samling värden och är sanna när samlingen inte innehåller några objekt som är en exakt matchning för det angivna värdet. Om indata är ett enda objekt konverterar PowerShell det till en samling med ett objekt.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CNotIn

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet inte är en exakt matchning för det angivna värdet. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Exempelvis: Get-Process | where -Value "svchost" -CNotIn -Property ProcessName

Operatorerna NotIn och CNotIn liknar NotContains och CNotContains, förutom att egenskaps- och värdepositionerna är omvända. Följande instruktioner är till exempel sanna.

"abc", "def" -CNotContains "Abc"

"abc" -CNotIn "Abc", "def"

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CNotLike

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet inte matchar ett värde som innehåller jokertecken. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -CNotLike "*host"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CNotMatch

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet inte matchar det angivna reguljära uttrycket. Den här åtgärden är skiftlägeskänslig. När indata är skalär sparas det matchade värdet i $Matches den automatiska variabeln.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -CNotMatch "Shell"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Contains

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om något objekt i objektets egenskapsvärde är en exakt matchning för det angivna värdet.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -Contains "Svchost"

Om egenskapsvärdet innehåller ett enda objekt konverterar PowerShell det till en samling med ett objekt.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:IContains
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-EQ

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet är samma som det angivna värdet.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:IEQ
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-FilterScript

Anger skriptblocket som används för att filtrera objekten. Omslut skriptblocket i klammerparenteser ({}).

Parameternamnet , FilterScript, är valfritt.

Type:ScriptBlock
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-GE

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet är större än eller lika med det angivna värdet.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:IGE
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-GT

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet är större än det angivna värdet.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:IGT
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-In

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet matchar något av de angivna värdena. Exempel:

Get-Process | where -Property ProcessName -in -Value "Svchost", "TaskHost", "WsmProvHost"

Om värdet för parametern Value är ett enskilt objekt konverterar PowerShell det till en samling med ett objekt.

Om egenskapsvärdet för ett objekt är en matris använder PowerShell referensjämlikhet för att fastställa en matchning. Where-Object returnerar endast objektet om värdet för parametern Egenskap och värde är samma instans av ett objekt.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:IIn
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Anger vilka objekt som ska filtreras. Du kan också skicka objekten till Where-Object.

När du använder parametern InputObject med Where-Object, i stället för att skicka kommandoresultat till Where-Object, behandlas InputObject-värdet som ett enda objekt. Detta gäller även om värdet är en samling som är resultatet av ett kommando, till exempel -InputObject (Get-Process). Eftersom InputObject inte kan returnera enskilda egenskaper från en matris eller samling objekt rekommenderar vi att om du använder Where-Object för att filtrera en samling objekt för de objekt som har specifika värden i definierade egenskaper använder Where-Object du i pipelinen, som du ser i exemplen i det här avsnittet.

Type:PSObject
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Is

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet är en instans av den angivna .NET-typen. Omslut typnamnet inom hakparenteser.

Till exempel Get-Process | where StartTime -Is [DateTime]

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-IsNot

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet inte är en instans av den angivna .NET-typen.

Till exempel Get-Process | where StartTime -IsNot [DateTime]

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-LE

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet är mindre än eller lika med det angivna värdet.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:ILE
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Like

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet matchar ett värde som innehåller jokertecken (*).

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -Like "*host"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:ILike
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-LT

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet är mindre än det angivna värdet.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:ILT
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Match

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet matchar det angivna reguljära uttrycket. När indata är skalär sparas det matchade värdet i $Matches den automatiska variabeln.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -Match "shell"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:IMatch
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-NE

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet skiljer sig från det angivna värdet.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:INE
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Not

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapen inte finns eller har värdet $null eller $false.

Exempelvis: Get-Service | where -Not "DependentServices"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 6.1.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-NotContains

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om inget av objekten i egenskapsvärdet är en exakt matchning för det angivna värdet.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -NotContains "Svchost"

NotContains refererar till en samling värden och är sant om samlingen inte innehåller några objekt som är en exakt matchning för det angivna värdet. Om indata är ett enda objekt konverterar PowerShell det till en samling med ett objekt.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:INotContains
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-NotIn

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet inte är en exakt matchning för något av de angivna värdena.

Exempelvis: Get-Process | where -Value "svchost" -NotIn -Property ProcessName

Om värdet för Värde är ett enskilt objekt konverterar PowerShell det till en samling med ett objekt.

Om egenskapsvärdet för ett objekt är en matris använder PowerShell referensjämlikhet för att fastställa en matchning. Where-Object returnerar endast objektet om värdet för Egenskapen och värdet värde inte är samma instans av ett objekt.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:INotIn
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-NotLike

Anger att den här cmdleten hämtar objekt om egenskapsvärdet inte matchar ett värde som innehåller jokertecken (*).

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -NotLike "*host"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:INotLike
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-NotMatch

Anger att den här cmdleten hämtar objekt när egenskapsvärdet inte matchar det angivna reguljära uttrycket. När indata är skalär sparas det matchade värdet i $Matches den automatiska variabeln.

Exempelvis: Get-Process | where ProcessName -NotMatch "PowerShell"

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Aliases:INotMatch
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Property

Anger namnet på en objektegenskap. Parameternamnet, Egenskap, är valfritt.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Value

Anger ett egenskapsvärde. Parameternamnet , Value, är valfritt. Den här parametern accepterar jokertecken när den används med följande jämförelseparametrar:

 • CLike
 • CNotLike
 • Tycka om
 • NotLike

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:Object
Position:1
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:True

Indata

PSObject

Du kan skicka objekten till den här cmdleten.

Utdata

Object

Den här cmdleten returnerar markerade objekt från indataobjektuppsättningen.

Kommentarer

Från och med Windows PowerShell 4.0 Where har ForEach metoder lagts till för användning med samlingar.

Du kan läsa mer om dessa metoder här about_arrays